Општина Илинден Печати

Број на жители: 15894*                                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Жика Стојановски 

Претседател на Совет на општината: Маријан Милошевски

Членови на Совет на општината:

1. Марјан Милошевски
9. Марија Станковска
2. Љупчо Бошковски
10. Момчило Најдовски
3. Виолета Ваневска
11. Љупчо Кметовски
4. Марјан Паневски
12. Валентина Додевска
5. Ацо Андевски
13. Јовче Ангеловски
6. Надица Ѓуровска
14. Сашо Секуловски
7. Миле Велинковски
15. Марјан Цветковски
8. Сашо Цветковски

 

Преглед по општина

Преглед  по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Илинден има доставено 8 записника од одржани седници на советот**.

Files:
zapisnik_sovet_ilinden_29_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_ilinden_28_sednica_22.12.2010
zapisnik_sovet_ilinden_30_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_ilinden_31_sednica_16.02.2011
zapisnik_sovet_ilinden_32_sednica_25.03.2011
zapisnik_sovet_ilinden_33_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_ilinden_34_sednica_31.05.2011
zapisnik_sovet_ilinden_35_sednica_30.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.