Општина Зелениково Печати

Број на жители: 4077*                                                                                                                                    Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Веле Груевски 

Претседател на Совет на општината: Гоце Груевски

Членови на Совет на општината:  

1. Сулејдин Саитовски

2. Дилавер Јахиов

3. Младен Димовски

4. Љупчо Трајковски

5. Љупчо Кучиновски

6. Томе Неделковски

7. Јованче Димовски

8. Гоце Груевски

9. Тања Бранковиќ

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Зелениково НЕМА доставено  записници од одржани седници на советот.* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII