Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Штип

За општина Штип, Советот и членовите на Советот

Општина Штип е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го остваруваат своето уставно загарантирано право на локална самоуправа. Нејзините надлежности произлегуваат од Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа, како и од други закони.

Територијата на општина Штип ги опфаќа следните населени места: градот Штип и селата: Балталија, Брест, Врсаково, Горачино, Доброшани, Долани, Драгоево, Едеклерци, Калапетровци, Кошево, Криви Дол, Јамуларци, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Ново Село, Никоман, Пенуш, Пиперово, Почивало, Пухче, Сарчиево, Скандалци, Селце, Софилари, Стар Караорман, Степанци, Суво Грло, Судик, Сушево, Танатарци, Тестамелци, Топлик, Три Чешми, Хаџи Хамзали, Хаџи Реџепли, Хаџи Сејдели, Црешка, Чардаклија, Чифлик, Шашаварлија и Шопур.

Според податоците од Министерството за Локална самоуправа, општина Штип има 47.796 жиели, од кои најголем дел 87,18% се Македонци, 4,59% се Роми, 4,34% се Власи, 2,66% се Турци. Општината Штип покрива површина од 583,24 км2.
Седиштето на општината е во градот Штип.

Празник на Општината е 8 ноември - Ден на ослободувањето на Штип во 1944 година.

Статутот на општина Штип ги одредува: организацијата и работењето на органите на општината, организацијата и работењето на комисиите на советот; начинот на информирање на граѓаните и слободен пристап до информациите од јавен карактер; начинот и постапката за доставување претставки и предлози за работата на органите на општината и постапување по нив; начинот на организирање јавни трибини, спроведување анкети и прибирање предлози од граѓаните; начинот на објавување на прописите на Советот, месната самоуправа (урбана заедница), начинот и постапката за утврдување на грбот и знамето на Општината како и други прашања од значење за Општината.

Со општината раководи градоначалникот д-р Зоран Алексов, кој со тајно гласање, на непосредни и слободни локални избори, одржани на 22 март 2009 година, по прв пат е избран на оваа функција. Неговиот мандат е 4 години.

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат 23 членови со мандат од 4 години.
Од своите редови, членовите ја избраа Сузана Николовска за претседател на Советот на општина Штип.

Овој состав на Советот на општина Штип е избран на непосредни и слободни локални избори, со тајно гласање, одржани на 22 март 2009 година. Членовите на Советот се избрани врз основа на пропорционален модел, со затворена листа на кандидати (што значи се гласа за листа, а не за еден кандидат), во времетраење од четири години. Пресметувањето на мандатите од кандидатските листи се врши по Донтовиот модел.

Организацијата и работата на Советот на општина Штип и комисиите се определени со Деловникот на Советот на општина Штип.

Права и должности на членовите на Советот според Деловникот

 • Членовите на Советот имаат право и должност да присуствуваат и да учествуваат во работата на Советот и на неговите постојани и повремени комисии;
 • Членовите на Советот кои се спречени да присуствуваат на седниците на Советот должни се за тоа навреме да го известат претседателот на Советот;
 • За присуство на членовите на Советот на седниците се води евиденционен лист. Евиденциониот лист за присуство на членовите на Советот го води општинската администрација;
 • Членовите на Советот имаат право на седницата на Советот да даваат иницијативи и предлози;
 • Членовите на Советот на седницата на Советот имаат право да му поставуваат на градоначалникот прашања од неговата надлежност;
 • Членовите на Советот не може да бидат повикани на кривична одговорност или да бидат притворени за искажано мислење или за гласање во Советот;
 • Членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патни и дневни трошоци во рамки утврдени со Закон. Висината на процентот на надоместокот се определува со посебна одлука на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право да бидат информирани за работата на Советот и за работата на комисиите на Советот; 
 • Членовите на Советот имаат право во врска со извршувањето на својата функција да бараат стручна помош од општинската администрација по прашања од надлежност на Советот; 
 • Членовите на Советот имаат право преку Советот да бараат податоци од јавните служби, установи и претпријатија кои ги основа Советот, кои им се потребни за извршување на нивната функција;
 • Членовите на Советот се должени да чуваат државна, службена и деловна тајна.

Мандатот на членовите на Советот престанува или може да им биде одземен само во случаите утврдени со Законот за локална самоуправа:

 • ако поднесе оставка;
 • во случај на смрт;
 • ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење од над шест месеци;
 • ако настапи случај на неспојливост со функцијата член на Советот согласно со Законот за локалните избори;
 • ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност, и

ако престане да биде жител на општината.

Во текот на својот мандат ...

...Членовите на Советот може да се сретнат со граѓаните, со претставници и членови на граѓански организации, со претставници на медиумите, може да одговараат на пораки и телефонски јавувања, да ги подготват своите материјали и излагања за седниците на Советот и работните тела.

Работни тела на Советот на општина Штип

Советот на општина Штип формира комисии за претресување на прашања од надлежност на Советот. Комисиите расправаат за прашања од областа за која се формирани, даваат мислења и предлози до Советот и ги разгледуваат предлозите на Градоначалникот, членовите на Советот и иницијативите на граѓаните.

Според Статутот на општина Штип комисиите на Советот се формираат како повремени и постојани. Комисиите се составени од пет члена на Советот.
Повремените комисии се формираат по потреба. Составот и времетраењето на мандатот на повремените комисии се определува со Одлуката за нивното формирање.

Како постојани комисии на Советот се формирани:

 • Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
 • Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина;
 • Комисија за општествени дејности;
 • Комисија за Статут и прописи;
 • Комисија за социјални работи и здравство;
 • Комисија за култура;
 • Комисија за образование;
 • Комисија за еднакви можности;
 • Комисија за правата на детето;
 • Комисија за мандатни прашања, избор и именувања.

Мандатот на овие комисии е ист со мандатот на членовите на Советот.

Како повремени комисии на Советот се формирани:

 • Комисија за спорт;
 • Комисија за унапредување на правата на пациентите;
 • Комисија за процена на штети;
 • Комисија за контрола на наплатата и употребата на средствата од самопридонесот;
 • Комисија за ментално здравје.

Општината Штип има формирано Совет за заштита на потрошувачите, кој е составен од седум члена, од кои три члена се избираат од редот на правните лица и четири члена од редот на физичките лица, како корисници на услугите што ги даваат јавните служби.

Исто така општина Штип има формирано и Партиципативно тело за просторно и урбанистичко планирање.
Членовите на ова тело се избираат од:
- од редот на членовите на Советот;
- по предлог на облиците на месна самоуправа;
- по предлог на здруженијата на граѓани;
- здруженија на стручни лица од областа на урбанизмот, и
- од општинската администрација.

Според Законот за локална самоуправа, седници на Советот се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.

Советот на општина Штип во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 6 седници на кои биле поставени вкупно 125 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Штип, во овој период, е 6.Билјана Казанџиска PDF Yazdır e-Posta
biljana kazandziska

 

 

Родена е на 20.07.1968 година во Штип. Магистер е на социјална работа и социјална политика и вработена е како професор во ОУ "Ванчо Прке" Штип.
Ова е нејзин прв мандат како член на Советот на општина Штип.
Зборува англиски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
• Комисија за мандатни прашања, избори и именување;
• Комисија за образование;

Член е и на Советот за заштита на потрошувачите.

 

 


 

јули - декември 2010

Советот на општина Штип во периодот јули - декември 2010 година има одржано 9 седници на кои биле поставени вкупно 130 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Штип, во овој период, е 9.

Број на присуства

81

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

02

02

Број на излагања

90

Гласања Г1/гласал

33

Гласања Г1/ не гласал

02

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

9

1 Поради неможност да се одреди кои членови на Советот биле присутни/ отсутни според податоците дадени во записникот, присуството/ отсуството од дваесет и третата седница на Советот не е земено предвид во табелата.
2 Погледни забелешка 1.
3 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.


 

јануари – јуни 2010

 

Советот на општина Штип во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 6 седници на кои биле поставени вкупно 125 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Штип, во овој период, е 6.

Број на присуства

4*

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0**

0**

Број на излагања

64

Гласања Г1/гласал

22***

Гласања Г1/ не гласал

0***

Поднесени иницијативи

0

Поставени прашања до Градоначалникот

4

* Поради неможност да се одреди кои членови на Советот биле присутни/ отсутни според податоците дадени во записниcниците, присуството/ отсуството од шеснаесетта и седумнаесетта седница на Советот не е земено предвид во табелата.
** Погледни забелешка *.
*** Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.

 
Совет на општина Штип PDF Yazdır e-Posta

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат 23 членови со мандат од 4 години. 
Од своите редови, членовите ја избраа Сузана Николовска за претседател на Советот на општина Штип.

Овој состав на Советот на општина Штип е избран на непосредни и слободни локални избори, со тајно гласање, одржани на 22 март 2009 година. Членовите на Советот се избрани врз основа на пропорционален модел, со затворена листа на кандидати (што значи се гласа за листа, а не за еден кандидат), во времетраење од четири години. Пресметувањето на мандатите од кандидатските листи се врши по Донтовиот модел.

Организацијата и работата на Советот на општина Штип и комисиите се определени со Деловникот на Советот на општина Штип.

Права и должности на членовите на Советот според Деловникот

 • Членовите на Советот имаат право и должност да присуствуваат и да учествуваат во работата на Советот и на неговите постојани и повремени комисии;
 • Членовите на Советот кои се спречени да присуствуваат на седниците на Советот должни се за тоа навреме да го известат претседателот на Советот;
 • За присуство на членовите на Советот на седниците се води евиденционен лист. Евиденциониот лист за присуство на членовите на Советот го води општинската администрација;
 • Членовите на Советот имаат право на седницата на Советот да даваат иницијативи и предлози;
 • Членовите на Советот на седницата на Советот имаат право да му поставуваат на градоначалникот прашања од неговата надлежност;
 • Членовите на Советот не може да бидат повикани на кривична одговорност или да бидат притворени за искажано мислење или за гласање во Советот;
 • Членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патни и дневни трошоци во рамки утврдени со Закон. Висината на процентот на надоместокот се определува со посебна одлука на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право да бидат информирани за работата на Советот и за работата на комисиите на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право во врска со извршувањето на својата функција да бараат стручна помош од општинската администрација по прашања од надлежност на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право преку Советот да бараат податоци од јавните служби, установи и претпријатија кои ги основа Советот, кои им се потребни за извршување на нивната функција;
 • Членовите на Советот се должени да чуваат државна, службена и деловна тајна.

Мандатот на членовите на Советот престанува или може да им биде одземен само во случаите утврдени со Законот за локална самоуправа:

 • ако поднесе оставка;
 • во случај на смрт;
 • ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење од над шест месеци;
 • ако настапи случај на неспојливост со функцијата член на Советот согласно со Законот за локалните избори;
 • ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност, и

ако престане да биде жител на општината.

Во текот на својот мандат ...

...Членовите на Советот може да се сретнат со граѓаните, со претставници и членови на граѓански организации, со претставници на медиумите, може да одговараат на пораки и телефонски јавувања, да ги подготват своите материјали и излагања за седниците на Советот и работните тела.

 
Јавни набавки во општина Штип PDF Yazdır e-Posta


 
Јавни набавки во општина Штип (01.01.2010-30.06-2010) PDF Yazdır e-Posta

Во овој преглед дадени се податоци за реализираните јавни набавки во општина Штип, во периодот 01.01.2010- 30.06.2010 година.

Податоците се добиени од општина Штип, а се содржани во Планот за јавни набавки, донесен на 29.01.2010 година и Измената и дополнувањето на Планот за јавни набавки за 2010 година од 09.02.2010 година и извештаите за спроведените јавни набавки.

Во општина Штип не постои посебен организационен облик за вршење на работите поврзани со јавните набавки, а јавните набавки ги спроведува комисија од редот на вработените во општината.

Во општината генерално се спроведуваат следните видови јавни набавки: отворена постапка, постапка со преговарање без претходно објавување на оглас и постапка со барање за прибирање на понуди. Повремено се практикуваат и набавки чиј вкупен износ месечно не е поголем од 500 евра, во денарска противвредност, без ДДВ, за кои не важи Законот за јавни набавки.

За 2010 година планирано е да се спроведат јавни набавки во вкупна вредност од 130.088.250,00 денари, а за нивна реализација обезбедени се средства во полн износ. При тоа 99,3% од средствата се обезбедени од буџетот на општината, а 0,7% од донации.

 

Во периодот 01.01.2010- 30.06.2010 година, спроведени се 19 од вкупно планираните 82 јавни набавки во текот на годината:

- Јавна набавка на прехранбени производи и средства за хигиена (за тековно одржување на општинската зграда и Противпожарниот дом и лична хигиена на пожарникарите), со проценета вредност од 300.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

1. Набавка на прехранбени производи
ТУШ Треид ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ – 275.010,51 ден.)
КИТ – Го ДООЕЛ, Штип – (понудена цена без ДДВ – 232.743,23 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на КИТ – Го ДООЕЛ, Штип.

2. Набавка на средства за хигиена
ТУШ Треид ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 255.555,82 ден.)
КИТ – Го ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 132.261,78 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на КИТ – Го ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на гуми за возилата на Општина Штип и Противпожарната единица, со проценета вредност од 300.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

1. Набавка на гуми за специјални моторни возила на ППЕ
Тргошпед ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 233.000,00 ден.)
ТТГ ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 226.940,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ТТГ ДОО, Штип.

2. Набавка на гуми за лесни патнички моторни возила на Општина Штип
Тргошпед ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 123.800,00 ден.)
ТТГ ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 144.260,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Тргошпед ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на услуги, изработка на проектна документација на ниво на основен и изведбен проект, со проценета вредност од 230.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување на оглас по одлука за јавна набавка.

Добиени се следниве понуди:

1. Изработка на техничка документација за уредување на речното корито на река Отиња
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 41.200,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 45.000,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 38.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Техно форма ДООЕЛ, Штип.

2. Изработка на техничка документација: Техничко решение за мостови-паркинзи на река Отиња
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 58.600,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 63.400,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 60.000,00 ден.)

За најповолна понуда се избира понудата на ГП Градба – Т ДОО, Радовиш.

3. Изработка на техничка документација: Техничко решение за реконструкција на плоштадот “Слобода“
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 31.000,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 37.037,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 31.000,00 ден.)

За најповолна понуда се избира понудата на Техно форма ДООЕЛ, Штип.

4. Изработка на техничка документација: Техничко решение за пренамена на улица Ванчо Прке од сообраќајна во пешачка зона
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 24.600,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 28.800,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 25.500,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ГП Градба – Т ДОО, Радовиш.

5. Изработка на студија за влијанието на проектот врз животната средина
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 18.689,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 25.000,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 10.330,00 ден.)

За најповолна понуда се избира понудата на Техно форма ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на услуги, ерадикација на животни скитници на подрачјето на Општина Штип, со проценета вредност од 150.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување за набавка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Ветеринарна станица ДОО Штип, - (понудена цена без ДДВ по одделно животно - 899,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Ветеринарна станица ДОО Штип.

- Јавна набавка на услуги, чистење на депонија за инертен отпад “Крстот“ со проценета вредност од 150.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Коле-Транс Инженеринг ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 217.500,00 ден.)
Ископ ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 210.000,00 ден.)
Чамба Скваторе Трак ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 207.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Ископ ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на услуги, подготовка и печатење на публикации и промотивни материјали за потребите на Општина Штип со проценета вредност од 250.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Лонгуров ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 218.830,50 ден.)
ДКС Комео ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 235.300,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Лонгуров ДОО, Штип.

- Јавна набавка на материјали за реконструкција на дел од тоалетите од зградата на Општина Штип со проценета вредност од 70.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас по одлука за јавна набавка. Добиени се понуди од:

1. Набавка на водоинсталатерски материјал
Градител ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ од 36.577,12 ден.)
Кармен Бауцентар ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 33.864,00 ден.)
Интер – Дони ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 35.473,00 ден.)
За најповолна понуда е избрана понудата на Кармен Бауцентар ДОО, Штип.

2. Набавка на плочки за санитарија
Градител ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ од 18.474,20 ден.)
Кармен Бауцентар ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ од 16.995,00 ден.)
Интер – Дони ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ од 18.559,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Кармен Бауцентар ДОО, Штип.

- Јавна набавка на адвокатски услуги со проценета вредност од 300.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Адвокатско друштво “Наков и Бошков“- (понудена цена без ДДВ (месечен паушал) - 21.500,00 ден.)
Адвокат Анитка Милановска - (понудена цена без ДДВ (месечен паушал) - 30.000,00 ден.)
Адвокатско друштво “Игор Смилев и Душанка Спасова “- (понудена цена без ДДВ (месечен паушал) од 28.000,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Адвокатско друштво “Наков и Бошков“.

- Јавна набавка на услуги, обука за подобра реализација на проектот “Меѓуопштинска соработка за подобра испорака на услуги и подобар пристап кон ЕУ“ со проценета вредност од 28.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување за набавка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Здружение за напредок, соработка и едукација на жени и деца “СУЦАТА“, Штип - (понудена цена без ДДВ - 27.500,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Здружение за напредок, соработка и едукација на жени и деца “СУЦАТА“, Штип.

 

- Јавна набавка на ситен материјал за тековно одржување на општинската зграда и ПП дом со проценета вредност од 200.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување за набавка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Вини Инженеринг ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 117.962,86 ден.)
Рашко ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 126.392,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Вини Инжениринг ДОО, Штип.

- Јавна набавка на стоки, поставување на вариолајт завеси со проценета вредност на набавката од 35.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Афродита Комерц ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 36.165,65 ден.)
Дрводекор Пласт ДООЕЛ, с. Стар Караорман, Штип - (понудена цена без ДДВ - 34.656,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дрводекор Пласт ДООЕЛ, с. Стар Караорман, Штип.

- Јавна набавка на услуги, Изработка на карта (мапа) на Општина Штип со проценета вредност од 160.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Нико Компани ДООЕЛ, Ново Село, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 180.000,00 ден).
Далс, ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 190.000,00 ден.)
Тримакс ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 160.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Тримакс ДОО, Скопје.
- Јавна набавка на канцелариски мебел за потребите на канцеларијата на ЛЕР во Општина Штип со транспорт и монтажа со проценета вредност од 45.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Стамениќ ДООЕЛ, Штип – (понудена цена без ДДВ - 38.138,00 ден.)
Меблас ДООЕЛ, Штип – (понудена цена без ДДВ - 45.341,00 ден.)
Бреза ДООЕЛ, Штип – (понудена цена без ДДВ - 49.774,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Стамениќ ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на услуги, обука на вработени од Општина Штип за користење на постоечки ЕСРИ ГИС софтвер, Arc View 9.x во урбано планирање со проценета вредност од 130.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Гисдата ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ - 126.000,00 ден.)
ДТПУ Дата линк ДООЕЛ, Велес - (понудена цена без ДДВ - 144.000,00 ден.)
Дигит Компјутерски инжинеринг ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ - 129.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Гисдата ДООЕЛ, Скопје.

- Јавна набавка на услуги, изработка и имплементација на софтвер за е-дневници за основните и средните училишта на територијата на Општина Штип, со проценета вредност од 300.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Сеавус ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 278.100,00 ден.)
Марек Инжинеринг ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 296.640,00 ден.)
Ентер ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ 339.900,00 ден.)
За најповолна понуда е избрана понудата на Сеавус ДООЕЛ, Скопје.

- Јавна набавка на информатичка опрема за реализација на проектот Меѓуопштинска соработка за подобро обезбедување на услуги за пристап во ЕУ, со проценета вредност од 432.250,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди со објавување оглас по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Ланком Компјутери ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 439.272,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 346.372,00 ден.)
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 355.913,00 ден.)
Доајен Дата Систем, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 382.050,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

- Јавна набавка на услуги, по решение за спроведување отворена постапка, со Рамковна спогодба со повеќе економски оператори, деллива јавна набавка, за период од 24 месеци, за изработка на проектна документација за добивање на одобрение за градење, ревизија на проектната документација и стручен надзор на градби
со проценета вредност на набавката од 1.800.000,00 денари.

Добиени се понуди од:

1. Изработка на проектна документација за добивање на одобрение за градење
Нимаер Струга, ДООЕЛ
ДПТУ Трем ДООЕЛ, Штип
Развоен инжинеринг ДОО, Штип
Техноинвест ДООЕЛ, Штип
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
Аква Инг ДОО, Штип
ДГППУ Типинг ДООЕЛ, Велес
ДП Пела Проект ДООЕЛ, Скопје
Дизајн Центар Инжинеринг ДООЕЛ, Кавадарци

2. Ревизија на проектна документација
ВЕИНГ ДООЕЛ, Скопје
УКИМ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС, Скопје
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
ДП Пела Проект ДООЕЛ, Скопје

3. Стручен надзор на градби
ВЕИНГ ДООЕЛ, Скопје
ДПТУ Трем ДООЕЛ, Штип
Техноинвест ДООЕЛ, Штип
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
Аква Инг ДОО, Штип
ДГППУ Типинг ДООЕЛ, Велес

4. Изработка на проекти од нискоградба (инфраструктура, водоводи, фекални канализации, селски водоводи)
Техноинвест ДООЕЛ, Штип
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
Аква Инг ДОО, Штип
ДГППУ Типинг ДООЕЛ, Велес
ДП Пела Проект ДООЕЛ, Скопје

5. Ревизија на проекти од нискоградба (инфраструктура, водоводи, фекални канализации, селски водоводи)
ВЕИНГ ДООЕЛ, Скопје
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
ДП Пела Проект ДООЕЛ, Скопје

6. Стручен надзор на изведба на нискоградби (инфраструктура, водоводи, фекални канализации, селски водоводи)
ВЕИНГ ДООЕЛ, Скопје
Техноинвест ДООЕЛ, Штип
Студио Атриум ДОО Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
Аква Инг ДОО, Штип
ДГППУ Типинг ДООЕЛ. Велес

Од Спроведената постапка за јавна набавка, до 30.06.2010 година не се реализирани договори за јавна набавка

- Јавна набавка на услуги по решение за спроведување отворена постапка, со рамковна спогодба со повеќе економски оператори, деллива јавна набавка, за период од 24 месеци, за вршење геодетски услуги
со проценета вредност на набавката од 2.000.000,00 денари.

Добиени се понуди од:

1. Утврдување на промената на недвижностите:
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – метар ДООЕЛ, Штип
ТП Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

Врз основа на Рамковна спогодба за вршење на геодетски услуги утврдување на внатрешна корисна површина со елаборат за етажен премер на зградата на Општина Штип, спроведен е “мини тендер”, на кој се пристигнати три понуди, со следните цени:

ТП „Гео премери“, Штип - (понудена цена по 1м2 без ДДВ од 9,98 ден.)
ДПТУ „Алфа–геодет“, Скопје - (понудена цена по 1м2 без ДДВ од 7,97 ден.)
ДГРУ „Гео-метар“ ДООЕЛ, Штип - (понудена цена по 1м2 без ДДВ од 7,9 ден.)
За најповолна понуда е избрана понудата на ДГРУ „Гео-метар“ ДООЕЛ, Штип.

2. Водови (канализација, водовод, дренажа, топловод, гасовод)
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

3. Обележување на објекти
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – метар ДООЕЛ, Штип
ТП Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

4. Нумерички податоци
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – метар ДООЕЛ, Штип
ТП Гео – премери ДООЕЛ Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

5. Геодетски мерења
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ТП Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

6. Ажурирање на геодетски подлоги
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – метар ДООЕЛ, Штип
ТП Гео – премери ДООЕЛ Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

Врз основа на Рамковна спогодба за вршење на геодетски услуги –ажурирање на геодетски подлоги за изработка на ДУП во градско подрачје (ретко изградени простори) за СРЦ „ Суитлак“, спроведен е „мини тендер„ на кој се пристигнати две понуди, со следните цени:
ДГРУ „Гео- метар“ ДООЕЛ, Штип - (понудена цена по хектар без ДДВ од 3.500,00 ден.)
ТП „Гео премери“, Штип - (понудена цена по хектар без ДДВ од 3.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ТП „Гео премери“, Штип.

7. Надзор
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ТП Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

- Јавна набавка на компјутерска опрема за општинската администрација и советот на општина Штип, со проценета вредност од 2.000.000,00 денари спроведена со отворена постапка, деллива јавна набавка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
1. Набавка на преносни компјутери

АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје (понудена цена без ДДВ - 890.464,00)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ - 856.202,00 ден.)
Ланком Компјутери ДОО, Скопје - (понудена цена без ДДВ - 1.626.690 ден)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

2. Набавка на персонални компјутери
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 710.918,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје (понудена цена без ДДВ - 683.574,00 ден.)
Ланком Компјутери ДОО, Скопје (понудена цена без ДДВ - 809.312,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

3. Набавка на графички работни станици
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 211.929,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 203.778,00 ден.)
Ланком Компјутери ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 250.881,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

4. Набавка на мулти функциски уред (принтер/копир/факс)
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 53.508,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 51.450,00 ден.)
Ланком Компјутери ДОО, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 90.771,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

5. Набавка на 34” (А0) колор принтер/плотер
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 108.833,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 104.648,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

 

 
Јавни набавки во општина Штип (01.07.2010-31.12-2010) PDF Yazdır e-Posta

Во овој преглед дадени се податоци за реализираните јавни набавки во општина Штип, во периодот 01.07.2010- 31.12.2010 година.

Податоците се добиени од општина Штип, а се содржани во Планот за јавни набавки, донесен на 29.01.2010 година и Измената и дополнувањето на Планот за јавни набавки за 2010 година од 09.02.2010 година и извештаите за спроведените јавни набавки.

Во општина Штип не постои посебен организационен облик за вршење на работите поврзани со јавните набавки, а јавните набавки ги спроведува комисија од редот на вработените во општината.

Во општината генерално се спроведуваат следните видови јавни набавки: отворена постапка, постапка со преговарање без претходно објавување на оглас и постапка со барање за прибирање на понуди. Повремено се практикуваат и набавки чиј вкупен износ месечно не е поголем од 500 евра, во денарска противвредност, без ДДВ, за кои не важи Законот за јавни набавки.

За 2010 година планирано е да се спроведат јавни набавки во вкупна вредност од 130.088.250,00 денари, а за нивна реализација обезбедени се средства во полн износ. При тоа 99,3% од средствата се обезбедени од буџетот на општината, а 0,7% од донации.

 

Во периодот 01.07.2010- 31.12.2010 година спроведени се 31 јавни набавки:


- Јавна набавка на стоки, украси по повод Свети Никола, патрониот празник на општина Штип, со проценета вредност од 300.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ФЛОРИС ДОО Кочани – (понудена цена без ДДВ – 297.100,00 ден.)
ЕЛ ДЕКОР ДООЕЛ Скопје – (понудена цена без ДДВ – 326.620,00 ден.)
ТРЕНД АРТ ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 377.830,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ФЛОРИС ДОО Кочани.

 


- Јавна набавка на услуги, изработка на стаклено ѕвоно со транспорт и монтажа, со проценета вредност од 42.800,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
МАК – МЕБЕЛ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 42.630,00 ден.)
БРЕЗА ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 48.000,00 ден.)
ИНТЕР РАЛ ДОО - (понудена цена без ДДВ - 51.400,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на МАК – МЕБЕЛ ДООЕЛ.

 


- Јавна набавка на услуги, изработка на Извештаи за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ДУП Горно маало и ДУП дел од населба Јужен реон 2 во Штип, со проценета вредност од 255.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување на оглас по одлука за јавна набавка.

Добиени се следниве понуди:

1. ДУП Горно маало
ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ – 41.900,00 ден.)
СМАРТ МЕНАЏМЕНТ СОЛУШНС ДОО БИТОЛА - (понудена цена без ДДВ – 49.200,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 


2. ДУП дел од населба Јужен реон 2
СМАРТ МЕНАЏМЕНТ СОЛУШНС ДОО БИТОЛА - (понудена цена без ДДВ – 36.900,00 ден.)
ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ – 36.950,00 ден.)

За најповолна понуда се избира понудата на СМАРТ МЕНАЏМЕНТ СОЛУШНС ДОО БИТОЛА.

 


- Јавна набавка на стоки, набавка на пинг-понг маса со пинг-понг опрема за дел од основните и средните училишта во општина Штип, со проценета вредност од 50.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 42.508,00 ден.)
ДАВКА ДООЕЛ ШТИП - (понудена цена без ДДВ - 53.389,83 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје.

 


- Јавна набавка на стоки, семафор за потребите на Сојузот за училиштен спорт на општина Штип, со проценета вредност од 85.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ПРО-СОФТ ДООЕЛ ОХРИД - (понудена цена без ДДВ - 68.200,00 ден.)
ПАП-КОМПАНИ ДООЕЛ ОХРИД - (понудена цена без ДДВ - 72.816,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ПРО-СОФТ ДООЕЛ ОХРИД.

 


- Јавна набавка на услуги, изработка на Извештај за стратегиската оцена за влијанијата врз животната средина за Деталниот урбанистички план за работната зона Пребег во Штип, со проценета вредност од 255.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ДЕКОНС–ЕМА ДОО СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ - 92.250,00 ден.)
ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ - 104.550,00 ден.)
МАНЕКО СОЛУШНС ДОО СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ - 123.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ДЕКОНС–ЕМА ДОО СКОПЈЕ.

 


- Јавна набавка на стоки, зимски униформи за ПП единицата во Штип, со проценета вредност од 260.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
СТИЛ-СЛ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 258.750,00 ден.)
ПИКАСО-4 ДОО СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ - 264.150,00 ден.)
МАГУС ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 268.650,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на СТИЛ-СЛ ДООЕЛ.

 


- Јавна набавка на златни јубилејни ордени со ликот на Св. Никола, со проценета вредност од 212.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ГОЛД-МАК АД - (понудена цена без ДДВ - 175.800,00 ден.)
ЗЛАТАРА РУБИН АД - (понудена цена без ДДВ - 195.000,00 ден.)
ИНВЕСТИНГ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 207.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ГОЛД-МАК АД.

 


- Јавна набавка на стоки, 25 метри просторни огревно буково дрво за потребите на ПП единица во Штип, со проценета вредност од 100.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ТИТАН ГРУП ДОО - (понудена цена без ДДВ - 67.825,00 ден.)
СИН АНГЕЛ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 69.950,00 ден. )
ЈА, БАТЕ И ТАТЕ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 72.050,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ТИТАН ГРУП ДОО.

 


- Јавна набавка на услуги, надворешно фарбање на возило во сопственост на општина Штип, со проценета вредност од 62.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Авто Сервис Панац ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 49.910,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Авто Сервис Панац ДООЕЛ.

 - Јавна набавка на стоки, подготовка и печатење на плакати и флаери за реализација на проектот Меѓуопштинска соработка за подобра испорака на услуги и пристап во ЕУ, со проценета вредност од 58.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
МЕДИА ДИЗАЈН ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 49.144,00 ден.)
МОТИВ ПЛУС ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 56.420,00 ден.)
ПИНОКИО ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 65.850,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на МЕДИА ДИЗАЈН ДООЕЛ Штип.

 


- Јавна набавка на работи, реконструкција на водоводна и канализациона линија на дел од улица Косовска во Штип, со проценета вредност од 3.000.000,00 денари со ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица - (понудена цена без ДДВ - 2.953.249,51 ден.)
ДГТУ АДРА ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.146.162,80 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица.

 


- Јавна набавка на работи, реконструкција на канализациона мрежа на улица Широк Дол во Штип, со проценета вредност од 1.190.000,00 денари со ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица - (понудена цена без ДДВ - 1.072.014,81 ден.)
ДГТУ АКВАМОНТ ИНЖИНЕРИНГ ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 1.221.477,31 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица.

 - Јавна набавка на услуги, изработка и имплементација на софтвер за регистер на дивоградби на територијата на Општина Штип и Карбинци, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Ре-Актив ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 285.000,00 ден.)
ВВЕЛЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 299.250,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Ре-Актив ДОО Скопје.

 


- Јавна набавка на стоки, хартија за фотокопирање за потребите на општинската администрација, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Фотомак-ДЕ - (понудена цена без ДДВ - 264.888,00 ден.)
А4 ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 279.920,00 ден.)
Интегра ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 291.700,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Фотомак-ДЕ.

 


- Јавна набавка на услуги, демонтажа, монтажа и сервисирање на клима уреди во општинската зграда, со проценета вредност на набавката од 100.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1 – Демонтажа и монтажа на клима уреди
Унисол 13 ДОО - (понудена цена без ДДВ - 3.600,00 ден./ клима уред)
Еуропроект ДОО - (понудена цена без ДДВ - 4.400,00 ден./ клима уред)
Екосолар ДОО - (понудена цена без ДДВ - 5.000,00 ден./ клима уред)

За најдобра понуда е избрана понудата на Унисол 13 ДОО.

 


Дел 2 – Сервисирање и одржување на клима уреди
Унисол 13 ДОО - (понудена цена без ДДВ - 1.500,00 ден./ клима уред)
Еуропроект ДОО - (понудена цена без ДДВ - 1.800,00 ден./ клима уред)
Екосолар ДОО - (понудена цена без ДДВ - 2.000,00 ден./ клима уред)

За најдобра понуда е избрана понудата Унисол 13 ДОО.

 


- Јавна набавка на стоки, клима уреди со монтажа, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Унисол 13 ДОО - (понудена цена без ДДВ - 104.870,00 ден./ клима уред)
Еуропроект ДОО - (понудена цена без ДДВ - 115.500,00 ден./ клима уред)
Екосолар ДОО - (понудена цена без ДДВ - 115.000,00 ден./ клима уред)

За најдобра понуда е избрана понудата Унисол 13 ДОО.

 


- Јавна набавка на услуги, превоз за потребите на општина Штип по повод празникот Илинден, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1: Набавка на превоз со три автобуси

Евро транс ДООЕЛ Карбинци - (понудена цена без ДДВ - 330,00 ден./ седиште)
ДТПУ Анго ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 379,00 ден./ седиште)

За најдобра понуда е избрана понудата Евро транс ДООЕЛ Карбинци.

 


Дел 2: Набавка на превоз со шест автобуси

Евро транс ДООЕЛ Карбинци - (понудена цена без ДДВ - 330,00 ден./ седиште)
ДТПУ Анго ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 379,00 ден./ седиште)

За најдобра понуда е избрана понудата Евро транс ДООЕЛ Карбинци.

 


Дел 3: Набавка на превоз со пет автобуси

Евро транс ДООЕЛ Карбинци - (понудена цена без ДДВ - 330,00 ден./ седиште)
ДТПУ Анго ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 379,00 ден./ седиште)
Црво Експрес ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 380,00 ден./ седиште)
Кит-го Транс ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 400,00 ден./ седиште)

 - Јавна набавка на стоки, ГПС уреди за следење на возила и лица, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1: Набавка на ГПС уреди за следење на возила и лица
Нико Компјутери Жарко ДООЕЛ Скопје - (понудена цена - 86.700,00 ден./ возило)
Сетра ДООЕЛ Скопје - (понудена цена - 95.940,00 ден./ возило)
Дуна Компјутери ДОО Скопје - (понудена цена - 97.200,00 ден./ возило)

За најдобра понуда е избрана понудата Нико Компјутери Жарко ДООЕЛ Скопје.

 


Дел 2: Годишен трошок за хостирање на ГПС уреди за возила и лица.
Нико Компјутери Жарко ДООЕЛ Скопје - (понудена цена - 87.480,00 ден.)
Сетра ДООЕЛ Скопје - (понудена цена - 92.610,00 ден.)
Дуна Компјутери ДОО Скопје - (понудена цена - 113.400,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата Нико Компјутери Жарко ДООЕЛ Скопје.

 


- Јавна набавка на услуги, истражување на јавното мислење за начинот на искористување на парите од самопридонесот (референдумско изјаснување), со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Институт за политички истражувања - Скопје - (понудена цена - 299.700,00 ден.)
Политикон ДОО - Скопје - (понудена цена - 319.000,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Институт за политички истражувања - Скопје.

 - Јавна набавка на стоки, систем за набљудување, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Глобал Секјурити ДООЕЛ - Скопје - (понудена цена - 266.710,00 ден.)
Стилпром ДОО - Штип - (понудена цена - 271.950,00 ден.)
Витуал компјутерс ДООЕЛ Штип - (понудена цена - 294.820,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Глобал Секјурити ДООЕЛ - Скопје.

 


- Јавна набавка на услуги, осигурување на моторни возила и недвижности, со проценета вредност на набавката од 260.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Уника АД-Скопје - понудена цена без ДДВ
- осигурување без зелен картон, 107.198,00 ден.
- зелен картон со важност од 12 месеци, 29.355,00 ден.
Еуролинк осигурување АД Скопје - понудена цена без ДДВ
- осигурување без зелен картон, 145.508,00 ден.
- зелен картон со важност од 12 месеци, 29.355,00 ден.
Албсиг АД за Осигурување - Скопје - понудена цена без ДДВ
- осигурување без зелен картон, 241.227,00 ден.
- зелен картон со важност од 12 месеци, 29.355,00 ден

За најдобра понуда е избрана понудата на Уника АД-Скопје.

 


- Јавна набавка на услуги, печатење брошура Информатор 2010, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• Печатница Европа 92 ДООЕЛ Кочани - (понудена цена без ДДВ - 190.000,00 ден.)
• Светлост Графика ДОО Скопје - (понудата не е разгледана бидејќи не е доставена во оригиналниот образец)

За најдобра понуда е избрана понудата на Печатница Европа 92 ДООЕЛ Кочани.

 


- Јавна набавка на градежни работи за реконструкција на дел од просториите во зградата на општина Штип, со проценета вредност на набавката од 600.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• Дрво-пром ДОО Мородвис, Зрновци - (понудена цена без ДДВ - 500.000,00 ден.)
• Бауер-БГ ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 825.987,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Дрво-пром ДОО Мородвис, Зрновци.

 


- Јавна набавка на стоки, канцелариски материјал за потребите на општинската администрација, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1: Набавка на канцелариски материјали
• Унимак ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 111.025,95 ден.)
• Венеција ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 122.171,74 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Унимак ДОО Штип.

 


Дел 2: Набавка на канцелариски материјали
• Унимак ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 36.627,12 ден.)
• Венеција ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 42.180,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Унимак ДОО Штип.

 


Дел 3: Набавка на канцелариски материјали
• Венеција ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 18.598,00 ден.)
• Унимак ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 20.039,45 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Венеција ДООЕЛ Штип.

 


- Јавна набавка на услуги, превоз на ученици од прва, втора и трета година задолжително средно образование кои учат во средните училишта во општина Штип во второто полугодие од учебната 2010/2011 година, со проценета вредност на набавката од 5.000.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со отворена постапка, по одлука за јавна набавка.

Дел 1: Релации: Пробиштип-Штип-Пробиштип, Злетово-Штип-Злетово, Крупиште-Штип-Крупиште

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена - 769,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 2: Релации: Свети Николе-Штип-Свети Николе, Мустафино-Штип-Мустафино, Горобинци-Штип-Горобинци, Амзибегово-Штип-Амзибегово, Ерџелија-Штип-Ерџелија, Кадрифаково-Штип-Кадрифаково

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 1.303,50 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 3: Релации: Виница-Штип-Виница, Кочани-Штип-Кочани, Облешево-Штип-Облешево, Г. Подлог-Штип-
Г. Подлог, Соколарци-Штип-Соколарци, Чешиново-Штип-Чешиново, Уларци-Штип-Уларци, Мојанци-Штип-Мојанци, Истибања-Штип-Истибања, Кучичино-Штип-Кучичино

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 2.136,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 4: Релации: Радовиш-Штип-Радовиш, Ињево-Штип-Ињево, Подареш-Штип-Подареш, Дамјан-Штип-Дамјан, Ораовица-Штип-Ораовица, Тополница-Штип-Тополница, Дедино-Штип-Дедино, Воиславци-Штип-Воиславци, Радичево-Штип-Радичево

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 2.918,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 5: Релации: Оџалија-Штип-Оџалија, Аргулица-Штип-Аргулица, Карбинци-Штип-Карбинци, Радање-Штип-Радање, Таринци-Штип-Таринци, с. Караорман-Штип-с. Караорман, Караорман-Штип- Караорман

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 856,50 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 6: Релации: Територија на Општина Штип (оддалеченост над 2,5 км)

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 951,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 7: Релации: Штип-Велес-Штип

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 590,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


- Јавна набавка на работи, изградба на систем за водоснабдување со санитарна и техничка вода и фекална канализација за Спортско рекреативниот центар Суитлак во Штип, со проценета вредност на набавката од 7.000.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со отворена постапка, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1 – Систем за водоснабдување со санитарна и техничка вода

• Пелагонија Инжинеринг ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 2.759.370,00 ден.)
• Адра ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.272.285,39 ден.)
• Алфа Инжинеринг Радовиш - (понудена цена без ДДВ - 3.431.106,70 ден.)
Доминг јтд Радовиш - (понудена цена без ДДВ - 3.598.804,00 ден.)
Конструктор ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.916.859,59 ден.)
Аквамонт-инг ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 4.188.263,00 ден.)
Жикол ДООЕЛ Струмица - (понудена цена без ДДВ - 4.364.999,55 ден.)
Бетон АД Штип - (понудена цена без ДДВ - 3.916.859,59 ден.)
Гранит АД Скопје - (понудена цена без ДДВ - 5.886.217,70 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Пелагонија Инжинеринг ДОО Штип.

 


Дел 2 – Фекална канализација

• Адра ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 2.193.490,00 ден.)
Доминг јтд Радовиш - (понудена цена без ДДВ - 2.368.000,00 ден.)
• Пелагонија Инжинеринг ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 2.601.086,00 ден.)
• Алфа Инжинеринг Радовиш - (понудена цена без ДДВ - 2.836.905,00 ден.)
Аквамонт-инг ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.184.801,00 ден.)
Конструктор ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.551.380,00 ден.)
Бетон АД Штип - (понудена цена без ДДВ - 3.260.440,00 ден.)
Жикол ДООЕЛ Струмица - (понудена цена без ДДВ - 3.551.380,00 ден.)
Гранит АД Скопје - (понудена цена без ДДВ - 4.461.820,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Адра ДООЕЛ Скопје

 - Јавна набавка на услуги, изработка на елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на дел од локалниот пат за езеро "Мантово" со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• ЦеПроСАРД Скопје - (понудена цена без ДДВ - 68.000,00 ден.)
• ГОЛДИРЕН Игор Скопје - (понудена цена без ДДВ - 69.800,00 ден.)
ДЕЛТА - АЛ Скопје - (несоодветна документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на ЦеПроСАРД Скопје.

 


- Јавна набавка на услуги, изведување огномет за одбележување на Новата 2011 година, со проценета вредност на набавката од 50.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• Пиротехника ЛАБ с. Лабуништа, Струга - (понудена цена без ДДВ - 51.595,00 ден.)
• Оружје Филат ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 55.085,00 ден.)
Картак ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 63.559,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Пиротехника ЛАБ с. Лабуништа, Струга.


- Јавна набавка на работи, асфалтирање на дел од улица Васил Главинов во Штип (повторена постапка), со проценета вредност на набавката од 4.733.216,00 денари без ДДВ, која е спроведена со отворена постапка која завршува со е-аукција, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• ЈП Македонија Пат, Подружница Штип - (понудена цена без ДДВ - 3.462.404,00 ден.)
• Стоименов ДОО Кочани - (понудена цена без ДДВ - 3.656.800,00 ден.)
• Бауер-БГ ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 4.725.000,00 ден.)
• ДГТУ Хулуспромет ДООЕЛ Куманово - (понудена цена без ДДВ - 5.066.000,00 ден.)
• "Коле транс инжинеринг" ДОО Штип - (несоодветна документација)

Дополнително јавната набавка е предмет на е-аукција со почетна вредност од 3.462.404,00 денари, на која учествувале два економски оператори, кои ги понудиле следните цени:
• Стоименов ДОО Кочани - (понудена цена без ДДВ - 3.251.000,00 ден.)
• ЈП Македонија Пат, Подружница Штип - (понудена цена без ДДВ - 3.257.000,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Стоименов ДОО Кочани.

 


- Јавна набавка на стоки, репрезентативен материјал за Нова година, со проценета вредност на набавката од 50.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• ФОТОМАК Д.Е. ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 49.940,00 ден.)
• ДПТУ А4 ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 52.920,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на ФОТОМАК Д.Е. ДООЕЛ Штип.

 


Sayfa 6 / 7