Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Osllomej

Për komunën Osllomej, Këshillin dhe anëtarët e Këshillit

Komuna Osllmej është njësi e vetëqeverisjes lokale në të cilën qytetarët realizojnë të drejtën e garantuar kushtetuesetë tyre në vetëqeverisjen lokale. Përgjegjësitë e saj rrjedhin nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Ligji përvetëqeverisje lokale, si dhe nga ligje tjera.Territori i komunës Osllomej përfshin vendbanimet vijuese: Arangjel, Berikovë, Garanë, Zhubrinë, Jagoll, Jagoll Dol-lenci, Novo Sellë, Osllomej, Papradishte, Popovjanë, Premkë, Srbicë, Strellcë, Tuin, Crvivci dhe Shutovë.Sipas të dhënave të BNJVL, komuna Osllemej ka 10.420 banorë, prej të cilëve numri më i madh 98,93% janë Shqiptarë,1,06% Maqedon. Komuna Osllomej mbulon sipërfaqe prej 121,09 km2Selia a komunës Oslomej është në Osllomej.Festa e komunës është 17 dhjetori - Dita e themelimit të Univerzitetit shtetëror të Tetovës.Statuti i komunës Osllomej përcakton: organizimin dhe funksionimin e organeve të komunës, organizimi dhe funk-sionimi i komisioneve të këshillit, kryerja e punëve në pajtueshmëri me parimin e subsidiaritetit, mënyra e informimittë qytetarëve dhe qasje e lirë në informatat me karakter publik, rastet e përjashtimit të opinionit nga seancat e Këshillittë Komunës, mënyra dhe procedura e paraqitjes së parashtresave dhe propozimeve për punën e organeve të komunësdhe veprimi sipas tyre, mënyra e organizimit të tribunave publike, zbatimin e anketave dhe grumbullimin e propozi-meve nga qytetarët, mënyra e shpalljes së dispozitave të Këshillit, vetëqeverisja vendore (bashkësia urbane), mënyrae kryerjes së obligimeve nga sfera e mbrojtjes në gjendje lufte, mënyra dhe procedura për përcaktimin e stemës dhefl amurit të Komunës si dhe çështje të tjera me rëndësi për Komunën.Me komunën udhëheq kryetari i komunës, Fatmir Dehari, i cili me votim të fshehtë, në zgjedhje lokale të drejtpër-drejta dhe të lira, të mbajtura me 22 mars të vitit 2009, për herë të parë është zgjedhur në këtë funkcion. Mandati itij është 4 vjet.

Këshilli i komunës është organ përfaqësues i qytetarëve të cilin e përbëjnë 15 anëtarëve me mandat prej 4 viteve. Ngarradhët e tyre, anëtarët e zgjedhën Gazmend Ballazhi për kryetar të Këshillit të komunës Osllomej.