Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)

Mostra është e zhvilluar në bazë të praktikave të mira për shfrytëzimin e standardeve themelore për udhëheqje të procesverbaleve nga seancat e mbajtura të këshillit të Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (NJVL).

I njëjti përmban synime për udhëheqje të procesverbaleve nga seancat me qëllim që të kontribuon në unifikim më të madh të procesverbaleve në të gjitha 85 NJVL në Republikën e Maqedonisë dhe me vetë këtë të rritet transparenca dhe llogaridhënia e komunës.

Mostër për udhëheqje të procesverbalit