Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Извештај

Raporti për punën e 85 Njësive të vetëqeverisjes lokale është përgatitur në kuadër të projektit “Standarde për qëndrueshmëri të vetëqeverisjes lokale të përgjegjshme, transparente dhe bashkëpunuese”, qëllimi i të cilit është të kontribuon në rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe qeverisje e mirë e vetëqeverisjes lokale dhe ngritja e vetëdijes së qytetarëve për punën e këshillave të Njësive të vetëqeverisjes lokale (NJVL)

Në të janë përfshire rezultatet nga vëzhgimi i qasjes së procesverbaleve të miratuara nga seancat e këshillave të NJVL deri te qytetarët, të cilat janë mbajtur në periudhë dhjetor 2010 – dhjetor 2011. Gjithashtu, raporti përmban të dhëna nga analiza e suksesshmërisë në përdorimin e standardeve për udhëheqje të procesverbaleve nga seancat e këshillave të NJVL. Në analizë janë përpunuar të dhënat nga seancat të cilat janë dërguar deri në MOST të përmbyllura me 31 mars 2010.

Raport nga vëzhgimi dhe analiza e punës së këshillave të Njësive të vetëqeverisjes lokale