Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Совет на општина Штип PDF Печати Е-пошта

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат 23 членови со мандат од 4 години. 
Од своите редови, членовите ја избраа Сузана Николовска за претседател на Советот на општина Штип.

Овој состав на Советот на општина Штип е избран на непосредни и слободни локални избори, со тајно гласање, одржани на 22 март 2009 година. Членовите на Советот се избрани врз основа на пропорционален модел, со затворена листа на кандидати (што значи се гласа за листа, а не за еден кандидат), во времетраење од четири години. Пресметувањето на мандатите од кандидатските листи се врши по Донтовиот модел.

Организацијата и работата на Советот на општина Штип и комисиите се определени со Деловникот на Советот на општина Штип.

Права и должности на членовите на Советот според Деловникот

 • Членовите на Советот имаат право и должност да присуствуваат и да учествуваат во работата на Советот и на неговите постојани и повремени комисии;
 • Членовите на Советот кои се спречени да присуствуваат на седниците на Советот должни се за тоа навреме да го известат претседателот на Советот;
 • За присуство на членовите на Советот на седниците се води евиденционен лист. Евиденциониот лист за присуство на членовите на Советот го води општинската администрација;
 • Членовите на Советот имаат право на седницата на Советот да даваат иницијативи и предлози;
 • Членовите на Советот на седницата на Советот имаат право да му поставуваат на градоначалникот прашања од неговата надлежност;
 • Членовите на Советот не може да бидат повикани на кривична одговорност или да бидат притворени за искажано мислење или за гласање во Советот;
 • Членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патни и дневни трошоци во рамки утврдени со Закон. Висината на процентот на надоместокот се определува со посебна одлука на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право да бидат информирани за работата на Советот и за работата на комисиите на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право во врска со извршувањето на својата функција да бараат стручна помош од општинската администрација по прашања од надлежност на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право преку Советот да бараат податоци од јавните служби, установи и претпријатија кои ги основа Советот, кои им се потребни за извршување на нивната функција;
 • Членовите на Советот се должени да чуваат државна, службена и деловна тајна.

Мандатот на членовите на Советот престанува или може да им биде одземен само во случаите утврдени со Законот за локална самоуправа:

 • ако поднесе оставка;
 • во случај на смрт;
 • ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење од над шест месеци;
 • ако настапи случај на неспојливост со функцијата член на Советот согласно со Законот за локалните избори;
 • ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност, и

ако престане да биде жител на општината.

Во текот на својот мандат ...

...Членовите на Советот може да се сретнат со граѓаните, со претставници и членови на граѓански организации, со претставници на медиумите, може да одговараат на пораки и телефонски јавувања, да ги подготват своите материјали и излагања за седниците на Советот и работните тела.