Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Јегуновце PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 10790*                                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Тони Коцески 

Претседател на Совет на општината: Локман Адили

Членови на Совет на општината:

1. Локман Адили 9. Божин Ѓорѓевски
2. Миле Милошевски 10. Орхан Амити
3. Јулијана Ваневска 11. Ивица Михајлоски
4. Мирослав Богојевски 12. Александар Стефановиќ
5. Тошо Ѓороски 13. Тина Трпчевска
6. Љеонора Мусли 14. Фети Билали
7. Жарко Јанчески 15. Тони Трпчевски
8. Али Алили

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Јегуновце има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_jegunovce_34_sednica_29.12.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_33_sednica_14.11.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_32_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_31_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_30_sednica_25.08.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_29_sednica_18.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Јегуновце има доставено 7 записника од одржани седници на советот**

zapisnik_sovet_jegunovce_21_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_jegunovce_20_sednica_10.12.2010
zapisnik_sovet_jegunovce_22_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_23_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_24_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_25_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_26_sednica_26.05.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_27_sednica_17.06.2011
zapisnik_sovet_jegunovce_28_sednica_29.06.2011

* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.