Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Град Скопје PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 506926*                                                                                                                                                                   Категорија на општината

Број на жители: Над 100.000
Број на членови на Советот: 45

Општини во оваа категорија: Куманово, Град Скопје

Градоначалник на општината: Коце Трајановски  

Претседател на Совет на општината: Ирена Мишева

 

 

Членови на Совет на општината:

1. Ќемал Муслиу
12. Хидајете Азизи
23. Даниела Караѓозоска 
34. Перивое Раниќ
2. Раим Лимани
13. Марјан Додовски
24. Русе Соколов
35. Петре Арсовски
3. Аделина Хаскај
14. Слободан Близнаковски
25. Ѓонул Бајрактар
36. Горанчо Паунов
4. Халиде Палоши
15. Жанета Попеска
26. Благоја Чоревски
37. Снежана Иљоска
5. Енвер Качар
16. Владо Поповски
27. Дафинка Саздова
38. Ѓорги Савов
6. Слободан Угриновски
17. Ирена Мишева
28. Сашо Стефаноски
39. Софија Куновска
7. Ѓорѓе Марјановиќ
18. Борче Георгиевски
29. Јосиф Андреевски
40. Никола Велковски
8. Зоран Шапуриќ
19. Есма Реџепова-Tеодосиевска
30. Анета Стојановска
41. Виолета Симиќ
9. Мара Столеска
20. Ненад Јоксимовиќ
31. Али Берат
42. Игнат Виларовски
10. Беким Фазлиу
21. Александар Бичиклиски
32. Тони Ѓуревски
43. Александар Наумоски
11. Идриз Орана
22. Антони Новотон
33. Драгица Славеска
44. Драги Давчевски
45. Силјан Јаковлевски

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Град Скопје има доставено 13 записника од одржани седници на советот**.

Files:
zapisnik_sovet_grad_skopje_36_sednica_20.01.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_37_sednica_31.01.2011_i_07.02.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_38_sednica_14.02.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_39_sednica_24.02.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_40_sednica_07.03.2011_i_10.03.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_41_sednica_24.03.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_42_sednica_14.04.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_43_sednica_05.05..2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_44_sednica_15.06.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_45_sednica_23.06.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_5_vonredna_sednica_07.02.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_6_vonredna_sednica_13.04.2011
zapisnik_sovet_grad_skopje_7_vonredna_sednica_08.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.