Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Ресен PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 16825*                                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Михаил Волкановски 

Претседател на Совет на општината: Мемет Мурати

Членови на Совет на општината:

1. Мемет Мурати
9. Еркан Мерџановски
2. Љупчо Рунчевски
10. Зоран Илиевски
3. Митко Јаневски
11. Јордан Проевски
4. Владимир Ќоропановски
12. Славица Бочкаровска Митрева
5. Кире Божиновски
13. Татјана Узуновска
6. Фросе Ѓоргиевска
14. Александар Доновски
7. Осман Шукриу
15. Томче Веловски
8. Ентезам Синан

 

Прегледо општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Ресен има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_resen_30_sednica_16.12.2011
zapisnik_sovet_resen_29_sednica_30.11.2011
zapisnik_sovet_resen_28_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_resen_27_sednica_26.09.2011
zapisnik_sovet_resen_26_sednica_24.08.2011
zapisnik_sovet_resen_25_sednica_06.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Ресен има доставено 4 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_resen_20_sednica_27.12.2010
zapisnik_sovet_resen_19_sednica_17.12.2010
zapisnik_sovet_resen_21_sednica_15.02.2011
zapisnik_sovet_resen_22_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_resen_23_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_resen_24_sednica_27.04.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.