Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Охрид PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 55749*                                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 40.001 до 60.000
Број на членови на Советот: 23

Општини во оваа категорија: Велес, Охрид, Ѓорче Петров,

Центар, Кисела Вода, Карпош, Струмица, Штип

Градоначалник на општината: Александар Петрески 

Претседател на Совет на општината: Душко Јаковчески


 

Членови на Совет на општината:

1. Верица Хајба
9. Душко Јаковчески
17. Јованка Дамоска
2. Драган Пандески
10. Ахмет Пател
18. Александар Попоски
3. Љупчо Настоски
11. Орхидеја Тасевска
19. Љубен Буџакоски
4. Кујтим Усејни
12. Ѓорѓи Танески
20. Љубица Смилевска-Мојсоска
5. Величе Маркоски
13. Борис Стефаноски
21. Џемал Рахман
6. Климе Тренески
14. Каролина Буџакоска
22. Јоне Станковски
7. Томислав Тунтев
15. Кирил Пецаков
23. Александар Калачоски
8. Виолета Мицкоска
16. Дејан Пановски

 

Преглед по општина 

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Охрид има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_ohrid_41_sednica_30.11.2011
zapisnik_sovet_ohrid_40_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_ohrid_39_sednica_29.09.2011
zapisnik_sovet_ohrid_38_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_ohrid_37_sednica_28.07.2011
zapisnik_sovet_ohrid_36_sednica_05.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Охрид има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_ohrid_28_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_ohrid_29_sednica_17.01.2011
zapisnik_sovet_ohrid_30_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_ohrid_31_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_ohrid_32_sednica_23.03.2011
zapisnik_sovet_ohrid_33_sednica_28.04.2011
zapisnik_sovet_ohrid_34_sednica_26.05.2011
zapisnik_sovet_ohrid_35_sednica_29.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.