Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Струга PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 63376*                                                                                                                                Категорија на општината

Број на жители: Од 60.001 до 80.000
Број на членови на Советот: 27
Општини во оваа категорија: Прилеп, Аеродром, Чаир, Гази Баба, Струга

Градоначалник на општината: Рамиз Мерко 

Претседател на Совет на општината: Џеваир Беќири

Број на членови на Совет на општината: 27

Членови на Совет на општината:  

1. Џеваир Беќири
10. Лулзиме Зулали
19. Милчо Чакароски
2. Ќазим Илјази
11. Џеладин Кица
20. Јулиана Зуноска
3. Елвадина Дика
12. Ментор Доко
21. Александар Попоски
4. Пелумб Ќура
13. Абдула Ќазимоски
22. Илија Мацески
5. Заим Даути
14. Хинор Кица
23. Наташа Пинтоска
6. Дурата Асани
15. Момчило Аврамоски
24. Мирсад Мемишоски
7. Мартанеш Даути
16. Никола Затуроски
25. Менсур Османоски
8. Мусо Мехмедоски
17. Славица Секулска
26. Ардијана Асоска
9. Сурија Рашити
18. Златко Шурдоски
27. Сретен Бандоски

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Струга има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_struga_32_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_struga_31_sednica_29.09.2011
zapisnik_sovet_struga_30_sednica_17.08.2011
zapisnik_sovet_struga_29_sednica_26.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Струга има доставено 4 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_struga_22_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_struga_21_sednica_20.12.2010
zapisnik_sovet_struga_28_sednica_22.06.2011_mkd
zapisnik_sovet_struga_27_sednica_12.05.2011_mkd
zapisnik_sovet_struga_23_sednica_28.01.2011_mkd
zapisnik_sovet_struga_24_sednica_28.02.2011_mkd
zapisnik_sovet_struga_25_sednica_18.03.2011_alb
zapisnik_sovet_struga_25_sednica_18.03.2011_mak
zapisnik_sovet_struga_26_sednica_21.04.2011_alb
zapisnik_sovet_struga_26_sednica_21.04.2011_mak

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.