Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Центар Жупа PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 6519*                                                                                                                                        Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Мазлум Хасан 

Претседател на Совет на општината:  Џелил Осман

Членови на Совет на општината:

1. Џелил Осман
7. Зулијан Шаќир
2. Осие Сезаир
8. Исмаил Месимоски
3. Ајрула Емро
9. Ќани Сединоски
4. Орхан Зеќир
10. Азан Папраднику
5. Зихри Сејди
11. Мухарем Имероски
6. Зафир Скендероски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Ценатр Жупа има доставено 3 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_centar_zupa_31_sednica_29.11.2011
zapisnik_sovet_centar_zupa_20_sednica_04.11.2011
zapisnik_sovet_centar_zupa_19_sednica_19.08.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Центар Жупа има доставено 3 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_centar_zupa_15_sednica_23.12.2010
zapisnik_sovet_centar_zupa_16_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_centar_zupa_17_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_centar_zupa_18_sednica_19.05.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.