Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Другово PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 3249*

Градоначалник на општината: Добре Никоски 

Претседател на Совет на општината: Цветко Ѓорѓијоски

Број на членови на Совет на општината: 9

Членови на Совет на општината:

1. Цветко Ѓорѓијоски
6. Борче Божиноски
2. Тања Тасеска
7. Живко Брдароски
3. Коце Петрески
8. Анто Трајаноски
4. Фуат Ибрахим
9. Ване Ванчоски
5. Бобан Миноски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Другово има доставено 12 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_drugovo_36_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_drugovo_35_sednica_07.10.2011
zapisnik_sovet_drugovo_34_sednica_i_prodolzenie_02.09.2011
zapisnik_sovet_drugovo_34_sednica_26.08.2011
zapisnik_sovet_drugovo_33_sednica_05.08.2011
zapisnik_sovet_drugovo_32_sednica_20.07.2011
zapisnik_sovet_drugovo_31_sednica_01.07.2011


Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Другово има доставено 8 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_drugovo_30_sednica_21.06.2011
zapisnik_sovet_drugovo_24_sednica_ii_prodolzenie_30.12.2010
zapisnik_sovet_drugovo_23_sednica_09.12.2010
zapisnik_sovet_drugovo_29_sednica_30.05.2011
zapisnik_sovet_drugovo_25_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_drugovo_26_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_drugovo_27_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_drugovo_28_sednica_28.04.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.