Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Дебар PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 19542*                                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Аргетим Фида 

Претседател на Совет на општината: Петрит Имами

Членови на Совет на општината:

1. Петрит Имами
9. Башким Села
2. Абдул Колеци
10. Кемал Џафа
3. Улумбије Цами
11. Берзат Османовски
4. Фатмир Имеровски
12. Наиме Туркеши
5. Лумтурије Џафа
13. Шанија Ајровски
6. Агрон Марку
14. Џеват Куртиши
7. Гзим Хаџиалили
15. Селим Беќири
8. Шкелќим Села

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Дебар има доставено 3 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_debar_26_sednica_28.10.2011_alb
zapisnik_sovet_debar_25_sednica_27.09.2011_alb
zapisnik_sovet_debar_24_sednica_29.07.2011_alb

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Дебар има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_debar_18_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet_debar_19_sednica_26.01.2011
zapisnik_sovet_debar_20_sednica_22.03.2011.alb
zapisnik_sovet_debar_20_sednica_22.03.2011
zapisnik_sovet_debar_21_sednica_23.02.2011.alb
zapisnik_sovet_debar_21_sednica_23.02.2011.mkd
zapisnik_sovet_debar_22_sednica_29.04.2011.alb
zapisnik_sovet_debar_22_sednica_29.04.2011.mkd
zapisnik_sovet_debar_23_sednica_28.06.2011.alb
zapisnik_sovet_debar_23_sednica_28.06.2011.mkd

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.