Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Пласница PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 4545*                                                                                                                                   Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Исмаил Јахоски 

Претседател на Совет на општината: Шемоски Самедин

Членови на Совет на општината:

1. Шемоски Самедин

2. Ѓулер Шабаноски

3. Садаим Азизоски

4. Максут Салифоски

5. Атмир Дурмишоски

6. Афија Равманоска

7. Асан Фазлиоски

8. Шефкија Алиоски

9. Сулејман Нурчески

 

Преглед по општина 

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Пласница има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_plasnica_25_sednica_19.12.2011
zapisnik_sovet_plasnica_24_sednica_28.11.2011
zapisnik_sovet_plasnica_23_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_plasnica_22_sednica_26.08.2011
zapisnik_sovet_plasnica_21_sednica_18.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Пласница има доставено 3 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_plasnica_17_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_plasnica_16_sednica_10.12.2010
zapisnik_sovet_plasnica_18_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_plasnica_19_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_plasnica_20_sednica_31.05.2011

 

 

 

 



* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.