Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Кичево PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 30138*                                                                                                                                                                        Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Благоја Деспотоски 

Претседател на Совет на општината: Ѓорѓија Сајкоски

Членови на Совет на општината:  

1. Џехат Јашари
11. Валентина Јосеска
2. Идавер Реџепоски
12. Кристина Наќеска
3. Ѓорѓија Сајкоски
13. Рајна Алексоска
4. Владимир Степаноски
14. Горан Трипуноски
5. Сузана Тасевска
15. Владо Новески
6. Добре Цветаноски
16. Адем Карага
7. Ештреф Чукески
17. Дашмир Лимани
8. Снежана Ристеска
18. Љупче Петкоски - Шеќерко
9. Умер Ејуб
19. Зоран Миладиноски
10. Дејан Костески

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Кичево има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_kicevo_31_sednica_23.12.2011
zapisnik_sovet_kicevo_30_sednica_14.11.2011
zapisnik_sovet_kicevo_29_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_kicevo_28_sednica_26.09.2011
zapisnik_sovet_kicevo_27_sednica_29.08.2011
zapisnik_sovet_kicevo_26_sednica_27.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011  Општина Кичево има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_kicevo_25_sednica_29.06.2011
zapisnik_sovet_kicevo_19_sednica_17.12.2010
zapisnik_sovet_kicevo_24_sednica_20.06.2011
zapisnik_sovet_kicevo_23_sednica_09.05.2011
zapisnik_sovet_kicevo_20_sednica_03.02.2011
zapisnik_sovet_kicevo_21_sednica_15.02.2011
zapisnik_sovet_kicevo_22_sednica_20.04.2011
zapisnik_sovet_kicevo_itna_sednica_05.01.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.