Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Вранештица PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 1322*                                                                                                                                     Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Ванчо Србаковски 

Претседател на Совет на општината: Златко Крстески

Членови на Совет на општината:  

1. Благоја Корабовски

2. Слободан Трпески

3. Оливера Петраска

4. Цветанка Миловска

5. Сенаија Абдулоски

6. Аце Наумоски

7. Вито Јорданоски

8. Николина Стојкоска

9. Златко Крстески

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Вранештица има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_vranestica_27_sednica_28.11.2011
zapisnik_sovet_vranestica_26_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_vranestica_25_sednica_prodolzenie_04.10.2011
zapisnik_sovet_vranestica_25_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_vranestica_24_sednica_03.08.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Вранештица има доставено 8 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_vranestica_18_sednica_i_prodolzenie_30.12.2010
zapisnik_sovet_vranestica_23_sednica_27.06.2011
zapisnik_sovet_vranestica_18_sednica_27.12.2010
zapisnik_sovet_vranestica_17_sednica_21.12.2010
zapisnik_sovet_vranestica_19_sednica_26.01.2011
zapisnik_sovet_vranestica_20_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_vranestica_21_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_vranestica_22_sednica_18.04.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.