Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Осломеј PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 10420*                                                                                                                                                          Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Фатмир Дехари 

Претседател на Совет на општината: Газменд Балажи

Членови на Совет на општината:

1. Башким Алиу
9. Емрије С. Максути
2. Бетим Килоси
10. Илире Османи
3. Бурим Сула
11. Љутфије Зендели
4. Вулнет Адили
12. Пашо Ајре
5. Газменд Балажи
13. Рамиз Балажи
6. Газменд Весели
14. Фадил Емини
7. Дервиш Дервиши
15. Шпетиме Алими
8. Емин Адили

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Осломеј има доставено 2 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_oslomej_15_sednica_21.12.2011
zapisnik_sovet_oslomej_14_sednica_27.09.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Осломеј има доставено 2 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_oslomej_10_sednica_20.12.2010
zapisnik_sovet_oslomej_13_sednica_28.06.2011
zapisnik_sovet_oslomej_09_sednica_06.12.2010
zapisnik_sovet_oslomej_11_sednica_08.03.2011_alb
zapisnik_sovet_oslomej_12_sednica_08.04.2011_alb

 

 

 

* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.