Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Зајас PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 11605*                                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Мусли Муслиу 

Претседател на Совет на општината: Урим Ахмеди

Членови на Совет на општината:

1. Ваид Куртиши
9. Рустем Фејза
2. Влора Емини
10. Сефо Сејфули
3. Дашурим Дани
11. Султана Рушити
4. Зија Лутфиу
12. Ќемал Ибраими
5. Кујтеса Сефери
13. Урим Ахмеди
6. Линдита Ајроја
14. Фаик Ибраими
7. Лулверим Исмаили
15. Фатмир Имери
8. Лутфие Бајрами

 

Прегледпо општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа врз по категорија


 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Зајас има доставено 3 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_zajas_15_sednica_22.12.2011_alb
zapisnik_sovet_zajas_14_sednica_18.11.2011_alb
zapisnik_sovet_zajas_13_sednica_14.09.2011_alb

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Зајас има доставено записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_zajas_10_sednica_23.12.2010_alb
zapisnik_sovet_zajas_11_sednica_15.03.2011_alb
zapisnik_sovet_zajas_12_sednica_13.05.2011_alb

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.