Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Маврово и Ростуша PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 8618*                                                                                                                                          Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Мукрем Мехмеди 

Претседател на Совет на општината: Неџат Исмаили

Членови на Совет на општината:

1. Неџат Исмаили
7. Фикрет Ибраими
2. Рамиз Рамадани
8. Пајазит Мурати
3. Биљана Билбиловска
9. Раиф Бектеши
4. Самир Ајдини
10. Адем Сулејманоски
5. Виолета Живковска
11. Реџеп Рамадани
6. Сафет Мурати

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Маврово и Ростуша има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_33_sednica_30.11.2011
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_32_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_31_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_30_sednica_23.08.2011
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_29_sednica_29.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Маврово и Ростуша има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_mavrovo_i_rostusa_23_sednica_27.12.2010
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_24_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_25_sednica_24.02.2011
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_26_sednica_31.03.2011
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_27_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_mavrovo_rostusa_28_sednica_30.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.