Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Македонски Брод PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 7141*                                                                                                                                          Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Милосим  Војнески

Претседател на Совет на општината: Драге Јосифовски

Членови на Совет на општината:

1. Стојан Секулоски
7. Златко Маркоски
2. Виолета Столеска
8. Драге Јосифовски
3. Раде Златески
9. Драган Јандрески
4. Златко Ристески
10. Сузана Крстеска
5. Анета Симеска Димоска
11. Цветан Ѓурчиноски
6. Стојанче Петрески

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Македонски Брод има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_makedonski_brod_34_sednica_30.11.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_33_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_31_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_30_sednica_29.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Македонски Брод има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_makedonski_brod_22_sednica_28.01.2010
zapisnik_sovet_makedonski_brod_23_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_24_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_25_sednica_29.03.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_26_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_27_sednica_16.05.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_28_sednica_30.06.2011
zapisnik_sovet_makedonski_brod_29_sednica_30.06.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.