Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Прилеп PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 76768*                                                                                                                                Категорија на општината

Број на жители: Од 60.001 до 80.000
Број на членови на Советот: 27
Општини во оваа категорија: Прилеп, Аеродром, Чаир, Гази Баба, Струга

Градоначалник на општината: Марјан Ристески 

Претседател на Совет на општината: Гордана Мицеска

Членови на Совет на општината:

1. Гордана Мицеска
10. Благоја Дамески
19. Јане Џингоски
2. Даниела Трајкоска
11. Дарко Тренкоски
20. Татјана Стефаноска
3. Рената Керпичоска
12. Ирена Стерјовска
21. Миле Талевски
4. Златко Димоски
13. Јоска Богданоски
22. Томислав Белакапоски
5. Сања Конеска
14. Мишко Ристески
23. Пандо Чапкуноски
6. Љубен Гегоски
15. Јохан Ѓорѓиоски
24. Живко Јовески
7. Сашо Јованоски
16. Миле Тошески
25. Светлана Велеска
8. Сами Јашароски
17. Сашо Велески
26. Ѓорѓија Мирчески
9. Анастасија Илиеска
18. Јагода Талеска
27. Јованка Тутеска

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Прилеп има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_prilep_40_sednica_27.12.2011
zapisnik_sovet_prilep_39_sednica_02.12.2011
zapisnik_sovet_prilep_38_sednica_15.11.2011
zapisnik_sovet_prilep_37_sednica_14.10.2011
zapisnik_sovet_prilep_36_sednica_16.09.2011
zapisnik_sovet_prilep_35_sednica_22.08.2011
zapisnik_sovet_prilep_34_sednica_04.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Прилеп има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_prilep_27_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_prilep_26_sednica_03.12.2010
zapisnik_sovet_prilep_28_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_prilep_29_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_prilep_30_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_prilep_31_sednica_15.04.2011
zapisnik_sovet_prilep_32_sednica_13.05.2011
zapisnik_sovet_prilep_33_sednica_17.06.2011
zapisnik_sovet_prilep_vonredna_sednica_20.01.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.