Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Чашка PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 7673*                                                                                                                                         Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Горанчо Пановски 

Претседател на Совет на општината: Рамадан Амзов

Членови на Совет на општината:

1. Рамадан Амзов
7. Влатко Петковски
2. Марина Јовановска
8. Илија Петровски
3. Борис Трајковски
9. Сезгин Бељуроски
4. Бранко Ристовски
10.Димче Николов
5. Рамадан Ахмедов
11.Меќаил Зеќиров
6. Николче Дамјановски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Чашка има доставено 3 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_caska_35_sednica_23.09.2011
zapisnik_sovet_caska_34_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_caska_33_sednica_19.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Чашка има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_caska_26_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_caska_27_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_caska_28_sednica_29.03.2011
zapisnik_sovet_caska_29_sednica_05.04.2011
zapisnik_sovet_caska_30_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_caska_31_sednica_31.05.2011
zapisnik_sovet_caska_32_sednica_30.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.