Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Велес PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 55108*                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 40.001 до 60.000
Број на членови на Советот: 23

Општини во оваа категорија: Велес, Охрид, Ѓорче Петров, Центар,

Кисела Вода, Карпош, Струмица, Штип

Градоначалник на општината: Горан Петров  

Претседател на Совет на општината: Славчо Чадиев

Број на членови на Совет на општината: 23

 

 

Членови на Совет на општината:

1. Славчо Чадиев
9. Дејан Гавазов
18. Катерина Горѓиева
2. Златко Панчевски
3. Дејан Арсовски
4. Весна Стојанова Богоевска
10. Билјана Тефчева Кошинова
11. Александар Колев
12. Марина Мијајлевска
13. Томе Јаневски
19. Сашко Димов
20. Горан Здравковски
21. Нафит Исмаили
22. Драган Димески
5. Зоран Ѓорѓиев
14. Љубе Лучков
23. Валентина Делиманчева Андреева
6. Орданче Тутунџиев
7. Данчо Стојановски
15. Елизабета Чуповска
16. Петре Саздов
8. Мимоза Јовик
17. Бејхан Мемедов

 

Преглед по општина 

Преглед по категорија на ЕЛС 

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Велес има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_veles_49_sednica_14.11.2011
zapisnik_sovet_veles_48_sednica_07.11.2011
zapisnik_sovet_veles_47_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_veles_46_sednica_29.09.2011
zapisnik_sovet_veles_45_sednica_19.09.2011
zapisnik_sovet_veles_44_sednica_19.08.2011
zapisnik_sovet_veles_43_sednica_08.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Велес има доставено 10 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_veles_34_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_veles_33_sednica_03.12.2010
zapisnik_sovet_veles_35_sednica_24.01.2011
zapisnik_sovet_veles_36_sednica_11.02.2011
zapisnik_sovet_veles_37_sednica_04.03.2011
zapisnik_sovet_veles_38_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_veles_39_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_veles_40_sednica_28.04.2011
zapisnik_sovet_veles_41_sednica_18.05.2011
zapisnik_sovet_veles_42_sednica_24.06.2011
 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.