Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Лозово PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 2858*                                                                                                                                    Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Орце Цветковски 

Претседател на Совет на општината: Ѓорги Атанасовски

Членови на Совет на општината:

1. Васил Јовановски

2. Бобан Ангеловски

3. Костадин Штеријов

4. Ристенка Јовановска

5. Ѓорги Атанасовски

6. Влатко Горгиев

7. Душан Ѓоргиев

8. Љупчо Стојанов

9. Милорад Миташев

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Лозово има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_lozovo_40_sednica_26.12.2011
zapisnik_sovet_lozovo_39_sednica_22.12.2011
zapisnik_sovet_lozovo_38_sednica_14.11.2011
zapisnik_sovet_lozovo_37_sednica_21.10.2011
zapisnik_sovet_lozovo_35_sednica_02.09.2011
zapisnik_sovet_lozovo_34_sednica_23.08.2011
zapisnik_sovet_lozovo_33_sednica_26.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Лозово има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_lozovo_26_sednica_22.12.2011
zapisnik_sovet_lozovo_27_vonredna_sednica_25.01.2011
zapisnik_sovet_lozovo_28_sednica_10.02.2011
zapisnik_sovet_lozovo_29_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_lozovo_30_sednica_12.04.2011
zapisnik_sovet_lozovo_31_sednica_30.05.2011
zapisnik_sovet_lozovo_32_sednica_20.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.