Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Демир Капија PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 4545*

Градоначалник на општината: Трајче Димитриев 

Претседател на Совет на општината: Петар Мојсов

Број на членови на Совет на општината: 9

Членови на Совет на општината:

1. Петар Мојсов
6. Даница Арсова
2. Зоран Стојанов
7. Гоце Велков
3. Валентина Крстевска
8. Блаже Пемов
4. Сузана Ефтимова
9. Менча Николова
5. Слободан Коцев

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Демир Капија има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_demir_kapija_29_sednica_01.11.2011
zapisnik_sovet_demir_kapija_28_sednica_20.09.2011
zapisnik_sovet_demir_kapija_27_sednica_27.07.2011
zapisnik_sovet_demir_kapija_26_sednica_04.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Демир Капија има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_demir_kapija_20_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet_demir_kapija_19_sednica_07.12.2010
zapisnik_sovet_demir_kapija_21_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_demir_kapija_22_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_demir_kapija_23_sednica_31.03.2011
zapisnik_sovet_demir_kapija_24_sednica_11.05.2011
zapisnik_sovet_demir_kapija_25_sednica_31.05.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.