Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Неготино PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 19212*                                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Пане Трајков 

Претседател на Совет на општината: Сашо Николов

Членови на Совет на општината:  

1. Сашо Николов
9. Јованка Камчева
2. Ангел Марков
10. Маја Митрова Стевановиќ
3. Блажо Јанакиов
11. Сашко Пендев
4. Ванчо Петров
12. Ванчо Апостолов
5. Горан Нечев
13. Силвана Филипова
6. Горан Стојанов
14. Стојче Петров
7. Диме Цветков
15. Зоран Јованов
8. Доне Ѓорѓиев

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Неготино има доставено 9 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_negotino_36_sednica_20.12.2011
zapisnik_sovet_negotino_35_sednica_02.12.2011
zapisnik_sovet_negotino_34_sednica_01.11.2011
zapisnik_sovet_negotino_33_sednica_03.10.2011
zapisnik_sovet_negotino_32_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_negotino_31_sednica_08.08.2011
zapisnik_sovet_negotino_30_sednica_29.07.2011
zapisnik_sovet_negotino_12_vonredna_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_negotino_11_vonredna_sednica_20.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Неготино има доставено 9 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_negotino_21_sednica_30.12.2010
zapisnik_sovet_negotino_20_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet_negotino_19_sednica_23.12.2010
zapisnik_sovet_negotino_9_vonredna_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_negotino_10_vonredna_sednica_20.06.2011
zapisnik_sovet_negotino_22_sednica_26.01.2011
zapisnik_sovet_negotino_24_sednica_01.03.2011
zapisnik_sovet_negotino_25_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_negotino_26_sednica_25.03.2011
zapisnik_sovet_negotino_27_sednica_11.04.2011
zapisnik_sovet_negotino_28_sednica_12.05.2011
zapisnik_sovet_negotino_29_sednica_27.06.2011

 

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.