Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Гевгелија PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 22988*                                                                                                                                                                          Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Иван Франгов 

Претседател на Совет на општината: Александар Тодов

Членови на Совет на општината:  

1. Александар Тодов
11. Сашо Поцков
2. Борче Нечевски
12. Наташа Минова
3. Ристо Ѓоргиев
13. Магдалена Делковска
4. Даница Каркалашева
14. Андон Ќурчиев
5. Лазар Боев
15. Илија Мицев
6. Ленче Жарко
16. Александар Еленски
7. Магдалена Каркалашева
17. Петар Апостолов
8. Томе Минчев
18. Виктор Гавровски
9. Нинослав Ѓорѓевиќ
19. Венчо Атанасов
10. Сашко Олумчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Гевгелија има доставено 9 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_gevgelija_46_sednica_06.12.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_45_sednica_15.11.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_44_sednica_08.11.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_43_sednica_26.10.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_42_sednica_10.10.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_41_sednica_27.09.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_40_sednica_09.09.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_39_sednica_25.08.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_38_sednica_08.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Гевгелија има доставено 9 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_gevgelija_30_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_gevgelija_29_sednica_07.12.2010
zapisnik_sovet_gevgelija_31_sednica_25.01.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_32_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_33_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_34_sednica_29.03.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_35_sednica_20.04.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_36_sednica_26.05.2011
zapisnik_sovet_gevgelija_37_sednica_30.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.