Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Дојран PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 3426*                                                                                                                                    Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Глигор Чабулев 

Претседател на Совет на општината: Магдалена Шимова

Членови на Совет на општината:

1. Магдалена Шимова
6. Андреј Тасев
2. Ване Цветаноски
7. Марсел Киров
3. Милена Ризова
8. Билјана Риетова
4. Петар Тентов
9. Борче Стамов
5. Јован Танев

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Дојран има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_dojran_36_sednica_21.11.2011
zapisnik_sovet_dojran_35_sednica_21.10.2011
zapisnik_sovet_dojran_34_sednica_23.09.2011
zapisnik_sovet_dojran_33_sednica_19.08.2011
zapisnik_sovet_dojran_32_sednica_20.07.2011


Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Дојран има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_dojran_25_sednica_27.1.2010
zapisnik_sovet_dojran_26_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_dojran_27_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_dojran_28_sednica_25.03.2011
zapisnik_sovet_dojran_29_sednica_18.04.2011
zapisnik_sovet_dojran_30_sednica_13.05.2011
zapisnik_sovet_dojran_31_sednica_23.06.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.