Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Валандово PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 11890*                                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија: 

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Николче Чурлиновски 

Претседател на Совет на општината: Ѓоко Камчев

Членови на Совет на општината:

1. Ѓоко Камчев
9. Васко Количев
2. Тања Занова
10. Тони Пандев
3. Драги Михајлов
11. Владо Дулгеров
4. Андромахе Милошевска
12. Љубица Невеселова
5. Младен Спасов
13. Глигор Дончев
6. Павлинка Николова
14. Благој Ташев
7. Александар Николов
15. Васко Узунов
8. Никола Ефремовски

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Валандово има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_valandovo_28_sednica_30.11.2011
zapisnik_sovet_valandovo_27_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_valandovo_26_sednica_28.09.2011
zapisnik_sovet_valandovo_25_sednica_27.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Валандово има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_valandovo_24_sednica_29.06.2011
zapisnik_sovet_valandovo_18_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_valandovo_19_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_valandovo_20_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_valandovo_21_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_valandovo_22_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_valandovo_23_sednica_31.05.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.