Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Струмица PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 54676*                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 40.001 до 60.000
Број на членови на Советот: 23

Општини во оваа категорија: Велес, Охрид, Ѓорче Петров, Центар,

Кисела Вода, Карпош, Струмица, Штип

Градоначалник на општината: Зоран Заев

Претседател на Совет на општината: Марјан Даскаловски

 


Членови на Совет на општината:

1. Марјан Даскаловски
9. Амет Камберов
17. Ване Митушев
2. Катерина Кузмановска
10. Мите Митев
18. Ацо Христов
3. Коста Јаневски
11. Нетка Палазова
19. Зулијана Иванова
4. Јосиф Христов
12. Риза Амедов
20. Ѓорѓи Ахтаро
5. Верица Узунова
13. Верче Божијанова
21. Ѓорѓе Здравев
6. Борче Хаџиев
14. Томе Лазаров
22. Горица Цурева
7. Бранко Бенинов
15. Марјан Бајрактаров
23. Методи Витанов
8. Сања Најданова
16. Неша Лазаревска

 

Преглед по општина 

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Струмица има доставено 9 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_strumica_49_sednica_29.12.2011
zapisnik_sovet_strumica_48_sednica_21.12.2011
zapisnik_sovet_strumica_47_sednica_07.12.2011
zapisnik_sovet_strumica_46_sednica_14.11.2011
zapisnik_sovet_strumica_45_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_strumica_44_sednica_29.09.2011
zapisnik_sovet_strumica_43_sednica_14.09.2011
zapisnik_sovet_strumica_42_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_strumica_41_sednica_14.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Струмица има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_strumica_32_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_strumica_40_sednica_30.06.2011
zapisnik_sovet_strumica_33_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_strumica_34_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_strumica_35_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_strumica_36_sednica_31.03.2011
zapisnik_sovet_strumica_37_sednica_14.04.2011
zapisnik_sovet_strumica_38_sednica_28.04.2011
zapisnik_sovet_strumica_39_sednica_1.05.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.