Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Василево pdf Shtyp Email

Број на жители: 12122*                                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Ванчо Стојанов

Претседател на Совет на општината: Лилјана Соларова

Членови на Совет на општината:

1. Лилјана Соларова
9. Рамадан Салиев
2. Ристо Костов
10. Аце Ристов
3. Зоран Трајков
11. Маријонка Ѓоргиева
4. Блаже Лазаров
12 Зујца Печеникова
5. Жаклина Тачовска
13. Тодор Митев
6. Наташа Трајкова
14. Сашко Атанасов
7. Дајанчо Ефтимов
15. Душко Атанасов
8. Трајче Гичев

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Василево има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

 

Files:
zapisnik_sovet_vasilevo_30_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_vasilevo_31_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_vasilevo_32_sednica_29.03.2011
zapisnik_sovet_vasilevo_33_sednica_28.04.2011
zapisnik_sovet_vasilevo_34_sednica_30.05.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.