Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Карбинци PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 4012*                                                                                                                                    Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Васил Богдански 

Претседател на Совет на општината: Бојанче Стефанов

Членови на Совет на општината:

1. Илчо Богданов

2. Горанчо Трајчев

3. Асан Јусин

4. Бојанче Стефанов

5. Гоце Соколов

6. Македонка Трајчева

7. Катерина Андонова

8. Оливер Велинов

9. Марјанчо Стоилев

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Карбинци има доставено записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_karbinci_34_sednica_29.12.2011
zapisnik_sovet_karbinci_33_sednica_20.12.2011
zapisnik_sovet_karbinci_32_sednica_24.11.2011
zapisnik_sovet_karbinci_31_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_karbinci_30_sednica_12.09.2011
zapisnik_sovet_karbinci_29_sednica_31.08.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011  Општина Карбинци има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_karbinci_23_sednica_27.12.2010
zapisnik_sovet_karbinci_24_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_karbinci_25_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_karbinci_26_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_karbinci_27_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_karbinci_28_sednica_29.06.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.