Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Пробиштип PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 16193*                                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Тони Тоневски 

Претседател на Совет на општината: Ранко Давитков

Членови на Совет на општината:

1. Ранко Давитков
9. Сашка Моневска
2. Сашо Наневски
10.Сашо Станковски
3. Маргарета Ангеловиќ
11. Драган Анастасов
4. Игор Манасов
12. Јасна Павлова
5. Марјан Досев
13. Горан Ефремов
6. Наталија Николова
14. Тони Стојановски
7. Драган Ковачев
15. Стојанче Зафиров
8. Страшко Милошески

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Пробиштип има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_probistip_37_sednica_29.12.2011
zapisnik_sovet_probistip_36_sednica_24.11.2011
zapisnik_sovet_probistip_35_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_probistip_34_sednica_23.09.2011
zapisnik_sovet_probistip_33_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_probistip_32_sednica_29.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Пробиштип има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_probistip_31_sednica_29.06.2011
zapisnik_sovet_probistip_24_sednica_03.12.2010
zapisnik_sovet_probistip_26_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_probistip_27_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_probistip_28_sednica_28.03.2011
zapisnik_sovet_probistip_29_sednica_07.04.2011
zapisnik_sovet_probistip_30_sednica_28.04.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.