Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Студеничани PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 17246*                                                                                                                                                         Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Фати Исени 

Претседател на Совет на општината: Амет Исмаили

Членови на Совет на општината:

1. Адем Јусуфи
9. Исмет Муртезан
2. Азем Садику
10. Кенан Абди
3. Амет Исмаили
11. Лејла Јакупи
4. Афет Јашари
12. Сабедин Бафтијар
5. Ејуп Рамадани
13. Таип Синани
6. Зујди Османи
14. Фета Османи
7. Ипо Сејфула
15. Шериф Бектеш
8. Ислам Мекиќ

 

 

 

 

 

 

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Студеничани има доставено 1 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_srudenicani_22_sednica_13.10.2011_mkd_alb

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Студеничани има доставено 3 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_studenicani_18_sednica_24.12.2010_mkd
zapisnik_sovet_studenicani_18_sednica_24.12.2010_alb
zapisnik_sovet_studenicani_19_sednica_24.03.2011
zapisnik_sovet_studenicani_20_sednica_05.04.2011_mkd_alb
zapisnik_sovet_studenicani_21_sednica_12.04.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.