Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Врапчиште PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 25399*                                                                                                                                                                        Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Бајрам Кадрија 

Претседател на Совет на општината: Веби Фетаи

Членови на Совет на општината:

1. Амет Халити
11. Надије Хебиби
2. Амире Ибрахими-Хајредини
12. Назим Ибрахим
3. Бајрамали Селими
13. Нухи Адеми
4. Бедри Бешири
14. Пајазит Демири
5. Булент Сејдини
15. Рахим Муслију
6. Веби Фетаи
16. Рефик Мустафи
7. Јусуф Хасани
17. Семехате Зендели
8. Кадире Јонузи
18. Тефлит Ислами
9. Лулзим Хамиди
19. Џеват Камбери
10. Мирјана Сејдини

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Врапчиште има доставено записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_vrapciste_15_sednica_29.06.2011_mkd_
zapisnik_sovet_vrapciste_16_sednica_29.12.2011_mkd

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Врапчиште има доставено 3 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_vrapciste_12_sednica_30.12.2010_mkd
zapisnik_sovet_vrapciste_13_sednica_24.02.2011_alb
zapisnik_sovet_vrapciste_14_sednica_29.06.2011_alb

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.