Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Боговиње PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 28997*                                                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Хазби Идризи 

Претседател на Совет на општината: Исак Ајрули

Членови на Совет на општината:

1. Илзана Ракипи
11. Ѓулнехаре Имери
2. Алије Адеми
12. Аднан Адеми
3. Мујдин Исмаили
13. Мурат Шабани
4. Хасан Сејфулаи
14. Садије Арифи
5. Јетмире Реџепи
15. Нехат Рамадани
6. Фадил Рамани
16. Севди Исмаили
7. Имберја Шаќири
17. Бујар Даути
8. Исак Ајрули
18. Јетмир Весели
9. Нурхан Изаири
19. Рамије Ајредини
10. Нуриман Тефику

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Боговиње има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_bogovinje_30_sednica_26.12.2011_alb
zapisnik_sovet_bogovinje_31_sednica_05.01.2012_alb
zapisnik_sovet_bogovinje_29_sednica_30.11.2011_alb
zapisnik_sovet_bogovinje_28_sednica_10.10.2011_alb
zapisnik_sovet_bogovinje_27_sednica_24.09.2011_alb
zapisnik_sovet_bogovinje_26_sednica_29.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Боговиње има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_bogovinje_20_sednica_30.12.2010
zapisnik_sovet_bogovinje_21_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_bogovinje_22_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_bogovinje_24_sednica_22.04.2011
zapisnik_sovet_bogovinje_23_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_bogovinje_25_sednica_30.06.2011

 


* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.