Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Старо Нагоричане PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 4840*                                                                                                                                      Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Миодраг Јовановиќ 

Претседател на Совет на општината: Марјан Даиловски

Членови на Совет на општината:

1. Марјан Даиловски

2. Жаклина Јовановска

3. Драган Спасиќ

4. Горан Спасиќ

5. Чедо Каранфиловски

6. Сузана Димковиќ

7. Радивоја Димковски

8. Јасминка Атанасовска

9. Живорад Филиповиќ

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Старо Нагоричане има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_49_sednica_11.11.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_48_sednica_04.11.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_47_sednica_21.10.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_46_sednica_12.09.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_45_sednica_07.09.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_44_sednica_15.08.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_43_sednica_25.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Старо Нагоричане има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet-staro_nagoricane_35_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet-staro_nagoricane_34_sednica_20.12.2010
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_36_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_37_sednica_22.02.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_38_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_39_sednica_14.04.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_40_sednica_21.04.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_41_sednica_09.05.2011
zapisnik_sovet_staro_nagoricane_42_sednica_29.06.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.