Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Арачиново PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 11597*                                                                                                                                                              Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Бастри Бајрами 

Претседател на Совет на општината: Беким Алими

Членови на Совет на општината:

1. Исен Рамадани
9. Рами Исуфи
2. Беким Алими
10. Фатиме Ајдари
3. Ајсер Зендели
11. Мустаф Бислими
4. Амир Ќаили
12. Баки Саити
5. Џезми Нухии
13. Фатиме Алији
6. Шејнур Хасани
14. Ајрула Муртезани
7. Насер Ајдини
15. Фериде Ибраими
8. Брахим Ајвази

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Арачиново има доставено 3 записника од одржани седници на советот**.

Files:
zapisnik_sovet_aracinovo_25_sednica_31.01.2011_alb
zapisnik_sovet_aracinovo_26_sednica_23.02.2011_alb
zapisnik_sovet_aracinovo_27_sednica_14.02.2011_alb

 


 
   


* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.