Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Чаир PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 64773 *                                                                                                                              Категорија на општината

Број на жители: Од 60.001 до 80.000
Број на членови на Советот: 27
Општини во оваа категорија: Прилеп, Аеродром, Чаир, Гази Баба, Струга

Градоначалник на општината: Изет Меџити 

Претседател на Совет на општината: Азам Даути

Членови на Совет на општината:

1. Шаип Зенели
10. Ќамуран Шерифи
19. Аднан Сејфулаји
2. Азам Даути
11. Вехбија Ризвановиќ
20. Нехат Точи
3. Мукадес Хајдаровска
12. Хатиџе Топали
21. Северџан Ајдини
4. Исмаил Фазлија
13. Сејфула Шаќири
22. Нефаил Елези
5. Енвер Хоти
14. Борче Божиновски
23. Леко Ристовски
6. Невзата Рахмани
15. Борче Ѓозински
24. Борче Георгиевски
7. Ружди Јахја
16. Рукви Бериша
25. Верица Костовска
8. Исамедин Рустеми
17. Хазис Хасани
26. Васил Пеовски
9. Неџмије Акташи
18. Хатиџе Тачи
27. Низаметин Сезаир

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Чаир има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_cair_42_sednica_24.11.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_41_sednica_27.10.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_40_sednica_17.10.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_39_sednica_29.09.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_38_sednica_11.08.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_37_sednica_29.07.2011_alb_mkd

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Чаир има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_cair_30_sednica_23.12.2010_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_31_sednica_21.01.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_32_sednica_24.02.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_33_sednica_15.03.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_34_sednica_20.04.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_35_sednica_26.05.2011_alb_mkd
zapisnik_sovet_cair_36_sednica_30.06.2011_alb_mkd

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.