Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Ѓорче Петров PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 41634*                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 40.001 до 60.000
Број на членови на Советот: 23

Општини во оваа категорија: Велес, Охрид, Ѓорче Петров, Центар,

Кисела Вода, Карпош, Струмица, Штип

Градоначалник на општината: Сокол Митровски 

Претседател на Совет на општината: Александар Стојкоски


 

Членови на Совет на општината:

1. Александар Стојкоски
9. Даниела Николиќ
17. Жарко Ристовски
2. Андреја Стојаноски
10. Тони Комненов
18. Весна Здравковска
3. Жаклина Вељаноска
11. Драган Трпески
19. Мирослав Наумоски
4. Благојче Атанасоски
12. Силвана Јосевска
20. Јовица Крстевски
5. Владо Мисајловски
13. Горан Симоноски
21. Марија Тодороска
6. Политими Марковска
14. Костадин Ацевски
22. Марјан Стојановски
7. Данилчо Василевски
15. Марика Котеска
23. Новица Василевски
8. Небојша Јаневски
16. Димитар Павлески

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Ѓорче Петров има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_gorce_petrov_46_sednica_29.11.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_45_sednica_15.11.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_44_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_43_sednica_22.09.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_42_sednica_25.08.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_41_sednica_15.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Ѓорче Петров има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_gorce_petrov_34_sednica_24.01.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_35_sednica_02.02.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_36_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_37_sednica_15.04.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_38_sednica_13.05.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_39_sednica_22.06.2011
zapisnik_sovet_gorce_petrov_40_sednica_28.06.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.