Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Гази Баба PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 72617*                                                                                                                                 Категорија на општината

Број на жители: Од 60.001 до 80.000
Број на членови на Советот: 27
Општини во оваа категорија: Прилеп, Аеродром, Чаир, Гази Баба, Струга

Градоначалник на општината: Тони Трајковски 

Претседател на Совет на општината: Милан Андоновски

Членови на Совет на општината:

1. Милан Андоновски
10. Дејан Тимовски
19. Марјан Јаневски
2. Ацо Петрушев
11. Марјан Крстевски
20. Соња Глинчарска
3. Кираца Тутевска
12. Јадранка Антевска
21. Бобан Добревски
4. Бобан Стефковски
13. Кирил Псалтиров
22. Зоран Јовевски
5. Александар Каровски
14. Николај Чифутов
23. Соња Каранџуловска
6. Аница Пупиноска
15. Ѓулсефа Куртеши
24. Сашо Начовски
7. Зоран Костовски
16. Борис Георгиевски
25. Бурхан Садики
8. Јорданчо Тодосиев
17. Катерина Силјановска
26. Мифтар Кадри
9. Суза Николовска
18. Зоран Каранџуловски
27. Горан Стојменовиќ

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Гази Баба има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_gazi_baba_38_sednica_15.11.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_37_sednica_26.10.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_36_sednica_20.09.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_35_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_34_sednica_28.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Гази Баба има доставено 9 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_gazi_baba_26_sednica_22.12.2010
zapisnik_sovet_gazi_baba_25_sednica_02.12.2010
zapisnik_sovet_gazi_baba_27_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_28_sednica_18.02.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_29_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_30_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_31_sednica_26.04.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_32_sednica_19.05.2011
zapisnik_sovet_gazi_baba_33_sednica_30.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.