Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Могила PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 6710*                                                                                                                                         Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Славко Велевски 

Претседател на Совет на општината: Ицо Велјановски

Членови на Совет на општината:  

1. Весна Ночевска
7. Љубе Шемовски
2. Драган Српчански
8. Пеце Кондовски
3. Драганчо Лазаровски
9. Симе Шурбевски
4. Жанета Лулевска
10. Славе Талевски
5. Илија Буџаковски
11. Цане Аврамовски
6. Ицо Велјановски

 

Преглед по општина

Преглед  по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Могила има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_mogila_vonredna_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_mogila_vonredna_sednica_21.10.2011
zapisnik_sovet_mogila_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_mogila_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_mogila_sednica_23.12.2011
zapisnik_sovet_mogila_sednica_22.11.2011
zapisnik_sovet_mogila_sednica_22.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Могила има доставено 3 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_mogila_16_sednica_27.12.2010
zapisnik_sovet_mogila_15_sednica_10.12.2010
zapisnik_sovet_mogila_prodolzenie_2_sednica_23.02.2011
zapisnik_sovet_mogila_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_mogila_sednica_20.04.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.