Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Прифатени иницијативи и идеи од Белата листа на приоритети во Општина Крива Паланка PDF Печати Е-пошта

Според расположливите податоци наведени во Белата листа на приоритети на општина Крива Паланка и во Планот за јавни набавки на општина Крива Паланка за 2011 година, може да се констатира дека во Планот за јавни набавки за 2011 година се опфатени следните иницијативи и идеи наведени од учесници на дебатата одржана на 24.11.2010 година:

 


• Започнување на конкретни активности за естетско разубавување на центарот на градот, поконкретно, градскиот плоштад и сливот на Дурачка во Крива Река, од кој се предлага да се направи атрактивен локалитет

За реализација на овој приоритет во планот за јавни набавки може да се идентификуваат повеќе постапки кои треба да се спроведат во 2011 година, меѓу кои:

 

 

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

 

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

 

Вид на постапка

Изработка на проект за изградба на улица покрај Дурачка река од Дом на култура до Маневски мост на Дурачка река

 

Март – април 2011

 

300.000,00

 

Барање за прибирање понуди без огласување

 

III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

 

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

 

Вид на постапка

Изградба на локални патни правци во општина Крива Паланка патен правец Крива Паланка –с. Дурачка река (м.в.Којдунци)

 

Мај-јуни 2011

 

4.800.000,00

 

Отворена постапка

 

IV. Оглас за конкурс за избор на идејно решение

 

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

 

Вид на постапка

Оглас за конкурс за избор на идејно решение за ПЛОШТАД „МАРШАЛ ТИТО“

 

Јануари 2011

 

///

 

Јавен конкурс

 


• Замена на азбестните цевки на дел од водоводната мрежа со нови

За реализација на овој приоритет во планот за јавни набавки може да се идентификуваат повеќе постапки кои треба да се спроведат во 2011 година, меѓу кои:

 

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

Вид на постапка

Изработка на проекти за санација на постојните водоводни системи кои ќе бидат превземани од општината и тоа: водовод за с.Дурачка река м.в. Змаевац, водовод с. Конопница (повеќе водоводи), водовод во с. Мождивњак, водовод во с. Варовиште

 

 

Март-април 2011

 

 

300.000,00

 

Барање за прибирање понуди без огласување

III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

Вид на постапка

Замена на азбесно водоводна мрежа со полиетиленски водоводни цевки за град Крива Паланка

 

Март -Јуни 2011

 

9.000.000,00

 

Отворена постапка

 • Реконструкција на канализационата мрежа

За реализација на овој приоритет во планот за јавни набавки може да се идентификуваат повеќе постапки кои треба да се спроведат во 2011 година, меѓу кои:

 

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

 

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

 

Вид на постапка

Изработка на основен проект за изградба на канализациона мрежа во с.Мождивњак

 

Април 2011

 

306.000,00

 

Барање за прибирање понуди без огласување

Изработка на основен проект за секундарна канализација за с.Конопница

Јуни -Јули 2011

306.000,00

Барање за прибирање понуди без огласување

III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

 

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

 

Вид на постапка

Изградба на канализациона мрежа Бојанов дол

Март -Јуни 2011

4.612.500.000,00

Отворена постапка

Доизградба на лев колектор и спојување со десен колектор до пречистителната станица

Март –април 2011

1.024.600,00

Барање за прибирање понуди со огласување

Изградба на канализациона мрежа с. Мождивњак

август 2011

7.500.000,00

Отворена постапка

 


Општина Крива Паланка согласно законската регулатива, може да изврши измени и дополнувања на Буџетот и Планот за јавните набавки за 2011 година и со тоа се отвора можност останатите приоритети од Белата листа кои не се опфатени, да бидат дополнително опфатени и реализирани во 2011 година.