Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Јавни набавки во општина Штип (01.07.2010-31.12-2010) PDF Печати Е-пошта

Во овој преглед дадени се податоци за реализираните јавни набавки во општина Штип, во периодот 01.07.2010- 31.12.2010 година.

Податоците се добиени од општина Штип, а се содржани во Планот за јавни набавки, донесен на 29.01.2010 година и Измената и дополнувањето на Планот за јавни набавки за 2010 година од 09.02.2010 година и извештаите за спроведените јавни набавки.

Во општина Штип не постои посебен организационен облик за вршење на работите поврзани со јавните набавки, а јавните набавки ги спроведува комисија од редот на вработените во општината.

Во општината генерално се спроведуваат следните видови јавни набавки: отворена постапка, постапка со преговарање без претходно објавување на оглас и постапка со барање за прибирање на понуди. Повремено се практикуваат и набавки чиј вкупен износ месечно не е поголем од 500 евра, во денарска противвредност, без ДДВ, за кои не важи Законот за јавни набавки.

За 2010 година планирано е да се спроведат јавни набавки во вкупна вредност од 130.088.250,00 денари, а за нивна реализација обезбедени се средства во полн износ. При тоа 99,3% од средствата се обезбедени од буџетот на општината, а 0,7% од донации.

 

Во периодот 01.07.2010- 31.12.2010 година спроведени се 31 јавни набавки:


- Јавна набавка на стоки, украси по повод Свети Никола, патрониот празник на општина Штип, со проценета вредност од 300.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ФЛОРИС ДОО Кочани – (понудена цена без ДДВ – 297.100,00 ден.)
ЕЛ ДЕКОР ДООЕЛ Скопје – (понудена цена без ДДВ – 326.620,00 ден.)
ТРЕНД АРТ ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 377.830,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ФЛОРИС ДОО Кочани.

 


- Јавна набавка на услуги, изработка на стаклено ѕвоно со транспорт и монтажа, со проценета вредност од 42.800,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
МАК – МЕБЕЛ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 42.630,00 ден.)
БРЕЗА ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 48.000,00 ден.)
ИНТЕР РАЛ ДОО - (понудена цена без ДДВ - 51.400,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на МАК – МЕБЕЛ ДООЕЛ.

 


- Јавна набавка на услуги, изработка на Извештаи за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ДУП Горно маало и ДУП дел од населба Јужен реон 2 во Штип, со проценета вредност од 255.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување на оглас по одлука за јавна набавка.

Добиени се следниве понуди:

1. ДУП Горно маало
ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ – 41.900,00 ден.)
СМАРТ МЕНАЏМЕНТ СОЛУШНС ДОО БИТОЛА - (понудена цена без ДДВ – 49.200,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 


2. ДУП дел од населба Јужен реон 2
СМАРТ МЕНАЏМЕНТ СОЛУШНС ДОО БИТОЛА - (понудена цена без ДДВ – 36.900,00 ден.)
ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ – 36.950,00 ден.)

За најповолна понуда се избира понудата на СМАРТ МЕНАЏМЕНТ СОЛУШНС ДОО БИТОЛА.

 


- Јавна набавка на стоки, набавка на пинг-понг маса со пинг-понг опрема за дел од основните и средните училишта во општина Штип, со проценета вредност од 50.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 42.508,00 ден.)
ДАВКА ДООЕЛ ШТИП - (понудена цена без ДДВ - 53.389,83 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје.

 


- Јавна набавка на стоки, семафор за потребите на Сојузот за училиштен спорт на општина Штип, со проценета вредност од 85.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ПРО-СОФТ ДООЕЛ ОХРИД - (понудена цена без ДДВ - 68.200,00 ден.)
ПАП-КОМПАНИ ДООЕЛ ОХРИД - (понудена цена без ДДВ - 72.816,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ПРО-СОФТ ДООЕЛ ОХРИД.

 


- Јавна набавка на услуги, изработка на Извештај за стратегиската оцена за влијанијата врз животната средина за Деталниот урбанистички план за работната зона Пребег во Штип, со проценета вредност од 255.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ДЕКОНС–ЕМА ДОО СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ - 92.250,00 ден.)
ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ - 104.550,00 ден.)
МАНЕКО СОЛУШНС ДОО СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ - 123.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ДЕКОНС–ЕМА ДОО СКОПЈЕ.

 


- Јавна набавка на стоки, зимски униформи за ПП единицата во Штип, со проценета вредност од 260.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
СТИЛ-СЛ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 258.750,00 ден.)
ПИКАСО-4 ДОО СКОПЈЕ - (понудена цена без ДДВ - 264.150,00 ден.)
МАГУС ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 268.650,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на СТИЛ-СЛ ДООЕЛ.

 


- Јавна набавка на златни јубилејни ордени со ликот на Св. Никола, со проценета вредност од 212.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ГОЛД-МАК АД - (понудена цена без ДДВ - 175.800,00 ден.)
ЗЛАТАРА РУБИН АД - (понудена цена без ДДВ - 195.000,00 ден.)
ИНВЕСТИНГ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 207.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ГОЛД-МАК АД.

 


- Јавна набавка на стоки, 25 метри просторни огревно буково дрво за потребите на ПП единица во Штип, со проценета вредност од 100.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ТИТАН ГРУП ДОО - (понудена цена без ДДВ - 67.825,00 ден.)
СИН АНГЕЛ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 69.950,00 ден. )
ЈА, БАТЕ И ТАТЕ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 72.050,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ТИТАН ГРУП ДОО.

 


- Јавна набавка на услуги, надворешно фарбање на возило во сопственост на општина Штип, со проценета вредност од 62.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Авто Сервис Панац ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 49.910,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Авто Сервис Панац ДООЕЛ.

 - Јавна набавка на стоки, подготовка и печатење на плакати и флаери за реализација на проектот Меѓуопштинска соработка за подобра испорака на услуги и пристап во ЕУ, со проценета вредност од 58.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
МЕДИА ДИЗАЈН ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 49.144,00 ден.)
МОТИВ ПЛУС ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 56.420,00 ден.)
ПИНОКИО ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 65.850,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на МЕДИА ДИЗАЈН ДООЕЛ Штип.

 


- Јавна набавка на работи, реконструкција на водоводна и канализациона линија на дел од улица Косовска во Штип, со проценета вредност од 3.000.000,00 денари со ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица - (понудена цена без ДДВ - 2.953.249,51 ден.)
ДГТУ АДРА ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.146.162,80 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица.

 


- Јавна набавка на работи, реконструкција на канализациона мрежа на улица Широк Дол во Штип, со проценета вредност од 1.190.000,00 денари со ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица - (понудена цена без ДДВ - 1.072.014,81 ден.)
ДГТУ АКВАМОНТ ИНЖИНЕРИНГ ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 1.221.477,31 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица.

 - Јавна набавка на услуги, изработка и имплементација на софтвер за регистер на дивоградби на територијата на Општина Штип и Карбинци, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Ре-Актив ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 285.000,00 ден.)
ВВЕЛЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 299.250,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Ре-Актив ДОО Скопје.

 


- Јавна набавка на стоки, хартија за фотокопирање за потребите на општинската администрација, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Фотомак-ДЕ - (понудена цена без ДДВ - 264.888,00 ден.)
А4 ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 279.920,00 ден.)
Интегра ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 291.700,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Фотомак-ДЕ.

 


- Јавна набавка на услуги, демонтажа, монтажа и сервисирање на клима уреди во општинската зграда, со проценета вредност на набавката од 100.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1 – Демонтажа и монтажа на клима уреди
Унисол 13 ДОО - (понудена цена без ДДВ - 3.600,00 ден./ клима уред)
Еуропроект ДОО - (понудена цена без ДДВ - 4.400,00 ден./ клима уред)
Екосолар ДОО - (понудена цена без ДДВ - 5.000,00 ден./ клима уред)

За најдобра понуда е избрана понудата на Унисол 13 ДОО.

 


Дел 2 – Сервисирање и одржување на клима уреди
Унисол 13 ДОО - (понудена цена без ДДВ - 1.500,00 ден./ клима уред)
Еуропроект ДОО - (понудена цена без ДДВ - 1.800,00 ден./ клима уред)
Екосолар ДОО - (понудена цена без ДДВ - 2.000,00 ден./ клима уред)

За најдобра понуда е избрана понудата Унисол 13 ДОО.

 


- Јавна набавка на стоки, клима уреди со монтажа, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Унисол 13 ДОО - (понудена цена без ДДВ - 104.870,00 ден./ клима уред)
Еуропроект ДОО - (понудена цена без ДДВ - 115.500,00 ден./ клима уред)
Екосолар ДОО - (понудена цена без ДДВ - 115.000,00 ден./ клима уред)

За најдобра понуда е избрана понудата Унисол 13 ДОО.

 


- Јавна набавка на услуги, превоз за потребите на општина Штип по повод празникот Илинден, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1: Набавка на превоз со три автобуси

Евро транс ДООЕЛ Карбинци - (понудена цена без ДДВ - 330,00 ден./ седиште)
ДТПУ Анго ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 379,00 ден./ седиште)

За најдобра понуда е избрана понудата Евро транс ДООЕЛ Карбинци.

 


Дел 2: Набавка на превоз со шест автобуси

Евро транс ДООЕЛ Карбинци - (понудена цена без ДДВ - 330,00 ден./ седиште)
ДТПУ Анго ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 379,00 ден./ седиште)

За најдобра понуда е избрана понудата Евро транс ДООЕЛ Карбинци.

 


Дел 3: Набавка на превоз со пет автобуси

Евро транс ДООЕЛ Карбинци - (понудена цена без ДДВ - 330,00 ден./ седиште)
ДТПУ Анго ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 379,00 ден./ седиште)
Црво Експрес ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 380,00 ден./ седиште)
Кит-го Транс ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 400,00 ден./ седиште)

 - Јавна набавка на стоки, ГПС уреди за следење на возила и лица, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1: Набавка на ГПС уреди за следење на возила и лица
Нико Компјутери Жарко ДООЕЛ Скопје - (понудена цена - 86.700,00 ден./ возило)
Сетра ДООЕЛ Скопје - (понудена цена - 95.940,00 ден./ возило)
Дуна Компјутери ДОО Скопје - (понудена цена - 97.200,00 ден./ возило)

За најдобра понуда е избрана понудата Нико Компјутери Жарко ДООЕЛ Скопје.

 


Дел 2: Годишен трошок за хостирање на ГПС уреди за возила и лица.
Нико Компјутери Жарко ДООЕЛ Скопје - (понудена цена - 87.480,00 ден.)
Сетра ДООЕЛ Скопје - (понудена цена - 92.610,00 ден.)
Дуна Компјутери ДОО Скопје - (понудена цена - 113.400,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата Нико Компјутери Жарко ДООЕЛ Скопје.

 


- Јавна набавка на услуги, истражување на јавното мислење за начинот на искористување на парите од самопридонесот (референдумско изјаснување), со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Институт за политички истражувања - Скопје - (понудена цена - 299.700,00 ден.)
Политикон ДОО - Скопје - (понудена цена - 319.000,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Институт за политички истражувања - Скопје.

 - Јавна набавка на стоки, систем за набљудување, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Глобал Секјурити ДООЕЛ - Скопје - (понудена цена - 266.710,00 ден.)
Стилпром ДОО - Штип - (понудена цена - 271.950,00 ден.)
Витуал компјутерс ДООЕЛ Штип - (понудена цена - 294.820,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Глобал Секјурити ДООЕЛ - Скопје.

 


- Јавна набавка на услуги, осигурување на моторни возила и недвижности, со проценета вредност на набавката од 260.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Уника АД-Скопје - понудена цена без ДДВ
- осигурување без зелен картон, 107.198,00 ден.
- зелен картон со важност од 12 месеци, 29.355,00 ден.
Еуролинк осигурување АД Скопје - понудена цена без ДДВ
- осигурување без зелен картон, 145.508,00 ден.
- зелен картон со важност од 12 месеци, 29.355,00 ден.
Албсиг АД за Осигурување - Скопје - понудена цена без ДДВ
- осигурување без зелен картон, 241.227,00 ден.
- зелен картон со важност од 12 месеци, 29.355,00 ден

За најдобра понуда е избрана понудата на Уника АД-Скопје.

 


- Јавна набавка на услуги, печатење брошура Информатор 2010, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• Печатница Европа 92 ДООЕЛ Кочани - (понудена цена без ДДВ - 190.000,00 ден.)
• Светлост Графика ДОО Скопје - (понудата не е разгледана бидејќи не е доставена во оригиналниот образец)

За најдобра понуда е избрана понудата на Печатница Европа 92 ДООЕЛ Кочани.

 


- Јавна набавка на градежни работи за реконструкција на дел од просториите во зградата на општина Штип, со проценета вредност на набавката од 600.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• Дрво-пром ДОО Мородвис, Зрновци - (понудена цена без ДДВ - 500.000,00 ден.)
• Бауер-БГ ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 825.987,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Дрво-пром ДОО Мородвис, Зрновци.

 


- Јавна набавка на стоки, канцелариски материјал за потребите на општинската администрација, со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1: Набавка на канцелариски материјали
• Унимак ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 111.025,95 ден.)
• Венеција ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 122.171,74 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Унимак ДОО Штип.

 


Дел 2: Набавка на канцелариски материјали
• Унимак ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 36.627,12 ден.)
• Венеција ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 42.180,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Унимак ДОО Штип.

 


Дел 3: Набавка на канцелариски материјали
• Венеција ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 18.598,00 ден.)
• Унимак ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 20.039,45 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Венеција ДООЕЛ Штип.

 


- Јавна набавка на услуги, превоз на ученици од прва, втора и трета година задолжително средно образование кои учат во средните училишта во општина Штип во второто полугодие од учебната 2010/2011 година, со проценета вредност на набавката од 5.000.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со отворена постапка, по одлука за јавна набавка.

Дел 1: Релации: Пробиштип-Штип-Пробиштип, Злетово-Штип-Злетово, Крупиште-Штип-Крупиште

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена - 769,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 2: Релации: Свети Николе-Штип-Свети Николе, Мустафино-Штип-Мустафино, Горобинци-Штип-Горобинци, Амзибегово-Штип-Амзибегово, Ерџелија-Штип-Ерџелија, Кадрифаково-Штип-Кадрифаково

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 1.303,50 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 3: Релации: Виница-Штип-Виница, Кочани-Штип-Кочани, Облешево-Штип-Облешево, Г. Подлог-Штип-
Г. Подлог, Соколарци-Штип-Соколарци, Чешиново-Штип-Чешиново, Уларци-Штип-Уларци, Мојанци-Штип-Мојанци, Истибања-Штип-Истибања, Кучичино-Штип-Кучичино

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 2.136,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 4: Релации: Радовиш-Штип-Радовиш, Ињево-Штип-Ињево, Подареш-Штип-Подареш, Дамјан-Штип-Дамјан, Ораовица-Штип-Ораовица, Тополница-Штип-Тополница, Дедино-Штип-Дедино, Воиславци-Штип-Воиславци, Радичево-Штип-Радичево

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 2.918,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 5: Релации: Оџалија-Штип-Оџалија, Аргулица-Штип-Аргулица, Карбинци-Штип-Карбинци, Радање-Штип-Радање, Таринци-Штип-Таринци, с. Караорман-Штип-с. Караорман, Караорман-Штип- Караорман

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 856,50 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 6: Релации: Територија на Општина Штип (оддалеченост над 2,5 км)

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 951,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


Дел 7: Релации: Штип-Велес-Штип

• Кит-го ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 590,00 ден.)
• Ле-ли ДОО - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)
• ДПТУ Бисер пром - (неисполнети дел од критериумите наведени во тендерската документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на Кит-го ДООЕЛ.

 


- Јавна набавка на работи, изградба на систем за водоснабдување со санитарна и техничка вода и фекална канализација за Спортско рекреативниот центар Суитлак во Штип, со проценета вредност на набавката од 7.000.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со отворена постапка, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

Дел 1 – Систем за водоснабдување со санитарна и техничка вода

• Пелагонија Инжинеринг ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 2.759.370,00 ден.)
• Адра ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.272.285,39 ден.)
• Алфа Инжинеринг Радовиш - (понудена цена без ДДВ - 3.431.106,70 ден.)
Доминг јтд Радовиш - (понудена цена без ДДВ - 3.598.804,00 ден.)
Конструктор ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.916.859,59 ден.)
Аквамонт-инг ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 4.188.263,00 ден.)
Жикол ДООЕЛ Струмица - (понудена цена без ДДВ - 4.364.999,55 ден.)
Бетон АД Штип - (понудена цена без ДДВ - 3.916.859,59 ден.)
Гранит АД Скопје - (понудена цена без ДДВ - 5.886.217,70 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Пелагонија Инжинеринг ДОО Штип.

 


Дел 2 – Фекална канализација

• Адра ДООЕЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 2.193.490,00 ден.)
Доминг јтд Радовиш - (понудена цена без ДДВ - 2.368.000,00 ден.)
• Пелагонија Инжинеринг ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 2.601.086,00 ден.)
• Алфа Инжинеринг Радовиш - (понудена цена без ДДВ - 2.836.905,00 ден.)
Аквамонт-инг ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.184.801,00 ден.)
Конструктор ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 3.551.380,00 ден.)
Бетон АД Штип - (понудена цена без ДДВ - 3.260.440,00 ден.)
Жикол ДООЕЛ Струмица - (понудена цена без ДДВ - 3.551.380,00 ден.)
Гранит АД Скопје - (понудена цена без ДДВ - 4.461.820,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Адра ДООЕЛ Скопје

 - Јавна набавка на услуги, изработка на елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на дел од локалниот пат за езеро "Мантово" со проценета вредност на набавката од 300.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• ЦеПроСАРД Скопје - (понудена цена без ДДВ - 68.000,00 ден.)
• ГОЛДИРЕН Игор Скопје - (понудена цена без ДДВ - 69.800,00 ден.)
ДЕЛТА - АЛ Скопје - (несоодветна документација)

За најдобра понуда е избрана понудата на ЦеПроСАРД Скопје.

 


- Јавна набавка на услуги, изведување огномет за одбележување на Новата 2011 година, со проценета вредност на набавката од 50.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• Пиротехника ЛАБ с. Лабуништа, Струга - (понудена цена без ДДВ - 51.595,00 ден.)
• Оружје Филат ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 55.085,00 ден.)
Картак ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 63.559,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Пиротехника ЛАБ с. Лабуништа, Струга.


- Јавна набавка на работи, асфалтирање на дел од улица Васил Главинов во Штип (повторена постапка), со проценета вредност на набавката од 4.733.216,00 денари без ДДВ, која е спроведена со отворена постапка која завршува со е-аукција, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• ЈП Македонија Пат, Подружница Штип - (понудена цена без ДДВ - 3.462.404,00 ден.)
• Стоименов ДОО Кочани - (понудена цена без ДДВ - 3.656.800,00 ден.)
• Бауер-БГ ДОО Скопје - (понудена цена без ДДВ - 4.725.000,00 ден.)
• ДГТУ Хулуспромет ДООЕЛ Куманово - (понудена цена без ДДВ - 5.066.000,00 ден.)
• "Коле транс инжинеринг" ДОО Штип - (несоодветна документација)

Дополнително јавната набавка е предмет на е-аукција со почетна вредност од 3.462.404,00 денари, на која учествувале два економски оператори, кои ги понудиле следните цени:
• Стоименов ДОО Кочани - (понудена цена без ДДВ - 3.251.000,00 ден.)
• ЈП Македонија Пат, Подружница Штип - (понудена цена без ДДВ - 3.257.000,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Стоименов ДОО Кочани.

 


- Јавна набавка на стоки, репрезентативен материјал за Нова година, со проценета вредност на набавката од 50.000,00 денари без ДДВ, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
• ФОТОМАК Д.Е. ДООЕЛ Штип - (понудена цена без ДДВ - 49.940,00 ден.)
• ДПТУ А4 ДОО Штип - (понудена цена без ДДВ - 52.920,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на ФОТОМАК Д.Е. ДООЕЛ Штип.