Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Јавни набавки во општина Штип (01.01.2010-30.06-2010) PDF Печати Е-пошта

Во овој преглед дадени се податоци за реализираните јавни набавки во општина Штип, во периодот 01.01.2010- 30.06.2010 година.

Податоците се добиени од општина Штип, а се содржани во Планот за јавни набавки, донесен на 29.01.2010 година и Измената и дополнувањето на Планот за јавни набавки за 2010 година од 09.02.2010 година и извештаите за спроведените јавни набавки.

Во општина Штип не постои посебен организационен облик за вршење на работите поврзани со јавните набавки, а јавните набавки ги спроведува комисија од редот на вработените во општината.

Во општината генерално се спроведуваат следните видови јавни набавки: отворена постапка, постапка со преговарање без претходно објавување на оглас и постапка со барање за прибирање на понуди. Повремено се практикуваат и набавки чиј вкупен износ месечно не е поголем од 500 евра, во денарска противвредност, без ДДВ, за кои не важи Законот за јавни набавки.

За 2010 година планирано е да се спроведат јавни набавки во вкупна вредност од 130.088.250,00 денари, а за нивна реализација обезбедени се средства во полн износ. При тоа 99,3% од средствата се обезбедени од буџетот на општината, а 0,7% од донации.

 

Во периодот 01.01.2010- 30.06.2010 година, спроведени се 19 од вкупно планираните 82 јавни набавки во текот на годината:

- Јавна набавка на прехранбени производи и средства за хигиена (за тековно одржување на општинската зграда и Противпожарниот дом и лична хигиена на пожарникарите), со проценета вредност од 300.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

1. Набавка на прехранбени производи
ТУШ Треид ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ – 275.010,51 ден.)
КИТ – Го ДООЕЛ, Штип – (понудена цена без ДДВ – 232.743,23 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на КИТ – Го ДООЕЛ, Штип.

2. Набавка на средства за хигиена
ТУШ Треид ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 255.555,82 ден.)
КИТ – Го ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 132.261,78 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на КИТ – Го ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на гуми за возилата на Општина Штип и Противпожарната единица, со проценета вредност од 300.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:

1. Набавка на гуми за специјални моторни возила на ППЕ
Тргошпед ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 233.000,00 ден.)
ТТГ ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 226.940,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ТТГ ДОО, Штип.

2. Набавка на гуми за лесни патнички моторни возила на Општина Штип
Тргошпед ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 123.800,00 ден.)
ТТГ ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 144.260,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Тргошпед ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на услуги, изработка на проектна документација на ниво на основен и изведбен проект, со проценета вредност од 230.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување на оглас по одлука за јавна набавка.

Добиени се следниве понуди:

1. Изработка на техничка документација за уредување на речното корито на река Отиња
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 41.200,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 45.000,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 38.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Техно форма ДООЕЛ, Штип.

2. Изработка на техничка документација: Техничко решение за мостови-паркинзи на река Отиња
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 58.600,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 63.400,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 60.000,00 ден.)

За најповолна понуда се избира понудата на ГП Градба – Т ДОО, Радовиш.

3. Изработка на техничка документација: Техничко решение за реконструкција на плоштадот “Слобода“
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 31.000,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 37.037,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 31.000,00 ден.)

За најповолна понуда се избира понудата на Техно форма ДООЕЛ, Штип.

4. Изработка на техничка документација: Техничко решение за пренамена на улица Ванчо Прке од сообраќајна во пешачка зона
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 24.600,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 28.800,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 25.500,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ГП Градба – Т ДОО, Радовиш.

5. Изработка на студија за влијанието на проектот врз животната средина
ГП Градба – Т ДОО, Радовиш - (понудена цена без ДДВ – 18.689,00 ден.)
ПОИНТ Дизајн ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ – 25.000,00 ден.)
Техно форма ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ – 10.330,00 ден.)

За најповолна понуда се избира понудата на Техно форма ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на услуги, ерадикација на животни скитници на подрачјето на Општина Штип, со проценета вредност од 150.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување за набавка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Ветеринарна станица ДОО Штип, - (понудена цена без ДДВ по одделно животно - 899,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Ветеринарна станица ДОО Штип.

- Јавна набавка на услуги, чистење на депонија за инертен отпад “Крстот“ со проценета вредност од 150.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Коле-Транс Инженеринг ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 217.500,00 ден.)
Ископ ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 210.000,00 ден.)
Чамба Скваторе Трак ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 207.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Ископ ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на услуги, подготовка и печатење на публикации и промотивни материјали за потребите на Општина Штип со проценета вредност од 250.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Лонгуров ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 218.830,50 ден.)
ДКС Комео ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 235.300,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Лонгуров ДОО, Штип.

- Јавна набавка на материјали за реконструкција на дел од тоалетите од зградата на Општина Штип со проценета вредност од 70.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без објавување оглас по одлука за јавна набавка. Добиени се понуди од:

1. Набавка на водоинсталатерски материјал
Градител ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ од 36.577,12 ден.)
Кармен Бауцентар ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 33.864,00 ден.)
Интер – Дони ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 35.473,00 ден.)
За најповолна понуда е избрана понудата на Кармен Бауцентар ДОО, Штип.

2. Набавка на плочки за санитарија
Градител ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ од 18.474,20 ден.)
Кармен Бауцентар ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ од 16.995,00 ден.)
Интер – Дони ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ од 18.559,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Кармен Бауцентар ДОО, Штип.

- Јавна набавка на адвокатски услуги со проценета вредност од 300.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Адвокатско друштво “Наков и Бошков“- (понудена цена без ДДВ (месечен паушал) - 21.500,00 ден.)
Адвокат Анитка Милановска - (понудена цена без ДДВ (месечен паушал) - 30.000,00 ден.)
Адвокатско друштво “Игор Смилев и Душанка Спасова “- (понудена цена без ДДВ (месечен паушал) од 28.000,00 ден.)

За најдобра понуда е избрана понудата на Адвокатско друштво “Наков и Бошков“.

- Јавна набавка на услуги, обука за подобра реализација на проектот “Меѓуопштинска соработка за подобра испорака на услуги и подобар пристап кон ЕУ“ со проценета вредност од 28.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување за набавка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Здружение за напредок, соработка и едукација на жени и деца “СУЦАТА“, Штип - (понудена цена без ДДВ - 27.500,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Здружение за напредок, соработка и едукација на жени и деца “СУЦАТА“, Штип.

 

- Јавна набавка на ситен материјал за тековно одржување на општинската зграда и ПП дом со проценета вредност од 200.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување за набавка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Вини Инженеринг ДОО, Штип - (понудена цена без ДДВ - 117.962,86 ден.)
Рашко ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 126.392,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Вини Инжениринг ДОО, Штип.

- Јавна набавка на стоки, поставување на вариолајт завеси со проценета вредност на набавката од 35.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Афродита Комерц ДООЕЛ, Штип - (понудена цена без ДДВ - 36.165,65 ден.)
Дрводекор Пласт ДООЕЛ, с. Стар Караорман, Штип - (понудена цена без ДДВ - 34.656,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дрводекор Пласт ДООЕЛ, с. Стар Караорман, Штип.

- Јавна набавка на услуги, Изработка на карта (мапа) на Општина Штип со проценета вредност од 160.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Нико Компани ДООЕЛ, Ново Село, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 180.000,00 ден).
Далс, ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 190.000,00 ден.)
Тримакс ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 160.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Тримакс ДОО, Скопје.
- Јавна набавка на канцелариски мебел за потребите на канцеларијата на ЛЕР во Општина Штип со транспорт и монтажа со проценета вредност од 45.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Стамениќ ДООЕЛ, Штип – (понудена цена без ДДВ - 38.138,00 ден.)
Меблас ДООЕЛ, Штип – (понудена цена без ДДВ - 45.341,00 ден.)
Бреза ДООЕЛ, Штип – (понудена цена без ДДВ - 49.774,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Стамениќ ДООЕЛ, Штип.

- Јавна набавка на услуги, обука на вработени од Општина Штип за користење на постоечки ЕСРИ ГИС софтвер, Arc View 9.x во урбано планирање со проценета вредност од 130.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Гисдата ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ - 126.000,00 ден.)
ДТПУ Дата линк ДООЕЛ, Велес - (понудена цена без ДДВ - 144.000,00 ден.)
Дигит Компјутерски инжинеринг ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ - 129.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Гисдата ДООЕЛ, Скопје.

- Јавна набавка на услуги, изработка и имплементација на софтвер за е-дневници за основните и средните училишта на територијата на Општина Штип, со проценета вредност од 300.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Сеавус ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 278.100,00 ден.)
Марек Инжинеринг ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 296.640,00 ден.)
Ентер ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ 339.900,00 ден.)
За најповолна понуда е избрана понудата на Сеавус ДООЕЛ, Скопје.

- Јавна набавка на информатичка опрема за реализација на проектот Меѓуопштинска соработка за подобро обезбедување на услуги за пристап во ЕУ, со проценета вредност од 432.250,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди со објавување оглас по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
Ланком Компјутери ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 439.272,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 346.372,00 ден.)
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 355.913,00 ден.)
Доајен Дата Систем, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 382.050,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

- Јавна набавка на услуги, по решение за спроведување отворена постапка, со Рамковна спогодба со повеќе економски оператори, деллива јавна набавка, за период од 24 месеци, за изработка на проектна документација за добивање на одобрение за градење, ревизија на проектната документација и стручен надзор на градби
со проценета вредност на набавката од 1.800.000,00 денари.

Добиени се понуди од:

1. Изработка на проектна документација за добивање на одобрение за градење
Нимаер Струга, ДООЕЛ
ДПТУ Трем ДООЕЛ, Штип
Развоен инжинеринг ДОО, Штип
Техноинвест ДООЕЛ, Штип
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
Аква Инг ДОО, Штип
ДГППУ Типинг ДООЕЛ, Велес
ДП Пела Проект ДООЕЛ, Скопје
Дизајн Центар Инжинеринг ДООЕЛ, Кавадарци

2. Ревизија на проектна документација
ВЕИНГ ДООЕЛ, Скопје
УКИМ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС, Скопје
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
ДП Пела Проект ДООЕЛ, Скопје

3. Стручен надзор на градби
ВЕИНГ ДООЕЛ, Скопје
ДПТУ Трем ДООЕЛ, Штип
Техноинвест ДООЕЛ, Штип
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
Аква Инг ДОО, Штип
ДГППУ Типинг ДООЕЛ, Велес

4. Изработка на проекти од нискоградба (инфраструктура, водоводи, фекални канализации, селски водоводи)
Техноинвест ДООЕЛ, Штип
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
Аква Инг ДОО, Штип
ДГППУ Типинг ДООЕЛ, Велес
ДП Пела Проект ДООЕЛ, Скопје

5. Ревизија на проекти од нискоградба (инфраструктура, водоводи, фекални канализации, селски водоводи)
ВЕИНГ ДООЕЛ, Скопје
Студио Атриум ДОО, Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
ДП Пела Проект ДООЕЛ, Скопје

6. Стручен надзор на изведба на нискоградби (инфраструктура, водоводи, фекални канализации, селски водоводи)
ВЕИНГ ДООЕЛ, Скопје
Техноинвест ДООЕЛ, Штип
Студио Атриум ДОО Штип
ДУПП Слемепроект, Штип
Аква Инг ДОО, Штип
ДГППУ Типинг ДООЕЛ. Велес

Од Спроведената постапка за јавна набавка, до 30.06.2010 година не се реализирани договори за јавна набавка

- Јавна набавка на услуги по решение за спроведување отворена постапка, со рамковна спогодба со повеќе економски оператори, деллива јавна набавка, за период од 24 месеци, за вршење геодетски услуги
со проценета вредност на набавката од 2.000.000,00 денари.

Добиени се понуди од:

1. Утврдување на промената на недвижностите:
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – метар ДООЕЛ, Штип
ТП Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

Врз основа на Рамковна спогодба за вршење на геодетски услуги утврдување на внатрешна корисна површина со елаборат за етажен премер на зградата на Општина Штип, спроведен е “мини тендер”, на кој се пристигнати три понуди, со следните цени:

ТП „Гео премери“, Штип - (понудена цена по 1м2 без ДДВ од 9,98 ден.)
ДПТУ „Алфа–геодет“, Скопје - (понудена цена по 1м2 без ДДВ од 7,97 ден.)
ДГРУ „Гео-метар“ ДООЕЛ, Штип - (понудена цена по 1м2 без ДДВ од 7,9 ден.)
За најповолна понуда е избрана понудата на ДГРУ „Гео-метар“ ДООЕЛ, Штип.

2. Водови (канализација, водовод, дренажа, топловод, гасовод)
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

3. Обележување на објекти
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – метар ДООЕЛ, Штип
ТП Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

4. Нумерички податоци
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – метар ДООЕЛ, Штип
ТП Гео – премери ДООЕЛ Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

5. Геодетски мерења
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ТП Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

6. Ажурирање на геодетски подлоги
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ДГРУ Гео – метар ДООЕЛ, Штип
ТП Гео – премери ДООЕЛ Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

Врз основа на Рамковна спогодба за вршење на геодетски услуги –ажурирање на геодетски подлоги за изработка на ДУП во градско подрачје (ретко изградени простори) за СРЦ „ Суитлак“, спроведен е „мини тендер„ на кој се пристигнати две понуди, со следните цени:
ДГРУ „Гео- метар“ ДООЕЛ, Штип - (понудена цена по хектар без ДДВ од 3.500,00 ден.)
ТП „Гео премери“, Штип - (понудена цена по хектар без ДДВ од 3.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ТП „Гео премери“, Штип.

7. Надзор
ДПТУ Алфа геодет ДООЕЛ, Скопје
ТП Гео – премери ДООЕЛ, Штип
ДГР Геометар Про Инг ДОО, Свети Николе

- Јавна набавка на компјутерска опрема за општинската администрација и советот на општина Штип, со проценета вредност од 2.000.000,00 денари спроведена со отворена постапка, деллива јавна набавка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
1. Набавка на преносни компјутери

АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје (понудена цена без ДДВ - 890.464,00)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје - (понудена цена без ДДВ - 856.202,00 ден.)
Ланком Компјутери ДОО, Скопје - (понудена цена без ДДВ - 1.626.690 ден)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

2. Набавка на персонални компјутери
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 710.918,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје (понудена цена без ДДВ - 683.574,00 ден.)
Ланком Компјутери ДОО, Скопје (понудена цена без ДДВ - 809.312,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

3. Набавка на графички работни станици
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 211.929,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 203.778,00 ден.)
Ланком Компјутери ДОО, Скопје – (понудена цена без ДДВ - 250.881,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

4. Набавка на мулти функциски уред (принтер/копир/факс)
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 53.508,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 51.450,00 ден.)
Ланком Компјутери ДОО, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 90.771,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.

5. Набавка на 34” (А0) колор принтер/плотер
АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 108.833,00 ден.)
Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје - (понудена вредност без ДДВ од 104.648,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на Дигит Компјутерски Инжинеринг ДООЕЛ, Скопје.