Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Илире Османи PDF Печати Е-пошта
Ilire Osmani

Родена е на 27.09.1986 година во село Попојан. Има завршено високо образование и по професија е психолог. Не е вработена и ова е нејзин прв мандат како член на Советот на општина Осломеј. Зборува англиски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за планирање, уредување на просторот и заштита на животната средина и природата;
• Комисија за одбележување на празници, настани и доделување награди и признанија;
• Комисија за надзор и контрола на финансиските и материјалните средства на општината;
• Комисија за еднакви можности на жените и мажите.

Член е на Одборот за контрола на материјалните и финансиските средства на ЈП "Хигиена", и претставник е на Општина Осломеј во Управниот одбор на ОУ "Наим Фрашери" Јагол Доленци.

 


 

јули - декември 2010

Советот на општина Осломеј во периодот јули - декември 2010 година има одржано 3 седници на кои биле поставени вкупно 31 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници. 

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Осломеј, во овој период, е 3.

Број на присуства

3

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

02

0

Број на излагања

6

Гласања Г1/гласал

581

Гласања Г1/ не гласал

01

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

1 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците

2 На осмата седница од Советот на општина Осломеј одржана на 31.08.2010, советничката е оправдано отсутна до усвојувањето на дневниот ред 

јануари – јуни 2010

 

Советот на општина Осломеј во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 2 седници на кои биле поставени вкупно 25 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Осломеј, во овој период, е 2.


Број на присуства

2

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

0

Гласања Г1/гласал

23*

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

*Во записникот од шестата седница, по точкa 13 нема податоци за гласањато, а точка 15 од истата седница се Советнички прашања по која не се гласа.