Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Гостивар

За општина Гостивар, Советот и членовите на Советот

Општина Гостивар е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го остваруваат своето уставно загарантирано право на локална самоуправа. Нејзините надлежности произлегуваат од Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа, како и од други закони.

Територијата на општина Гостивар ги опфаќа градот Гостивар и селата: Балин Дол, Беловиште, Бродец, Вруток, Горна Бањица, Горно Јеловце, Горна Гоновица, Дебреше, Долна Бањица, Долно Јеловце, Долна Ѓоновица, Железна Река, Здуње, Корито, Куново, Лакавица, Лешница, Мало Турчане, Мердита, Митрој Крсти, Падалиште, Печково, Симница, Србиново, Сушица, Страјане, Равен, Речане, Трново, Тумчевиште, Кафа, Форино, Чајле и Чегране.

Седиштето на општина е во градот Гостивар.

Празник на Општината е 23 декември – денот на конституирањњето на првиот плуралистички совет на Општина Гостивар.

Статутот на општина Гостивар ги одредува: организацијата и работењето на органите на општината, организацијата и работењето на комисиите на советот, вршењето на работите согасно начелото на супсидијарност, начинот на информирање на граѓаните и слободен пристап до информациите од јавен карактер, случаите на исклучување на јавноста од седниците на советот, начинот и постапката за доставување претставки и предлози за работата на органите на општината и постапување по нив, начинот на организирање јавни трибини, спроведување анкети и прибирање предлози од граѓаните, начинот на објавување на прописите на советот, месната самоуправа (урбана заедница), начинот на извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба, начинот и постапката за утврдување на грбот и знамето на Општината како и други прашања од значење за Општината.

Со општината раководи градоначалникот Руфи Османи, кој со тајно гласање, на непосредни и слободни локални избори, одржани на 22 март 2009 година, по втор пат е избран на оваа функција. Неговиот мандат е 4 години.Прифатени иницијативи и идеи од Белата листа на приоритети во Општина Гостивар PDF Печати Е-пошта

 


Според расположливите податоци наведени во Белата листа на приоритети на општина Гостивар и во Планот за јавни набавки на општина Гостивар за 2011 година, може да се констатира дека во Планот за јавни набавки за 2011 година се опфатени следните приоритети наведени од учесниците на дебатата одржана на 22.11.2010 година:

  

• Склучување на договор со концесионер кој ќе управува со локалните депонии во општина Гостивар

За реализација на овој приоритет во планот за јавни набавки може да се идентификуваат повеќе постапки кои треба да се спроведат во 2011 година, меѓу кои:

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

 

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

 

Вид на постапка

 

Изградба на депонија

 

Април 2011

 

1.000.000,00

Барање за прибирање понуди со објавување оглас

 

  

• Давање приоритет на инфраструктурни проекти кои би се реализирале партнерски со граѓаните, 50% општината, 50% граѓаните

За реализација на овој приоритет во планот за јавни набавки може да се идентификуваат повеќе постапки кои треба да се спроведат во 2011 година, меѓу кои:

III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

 

Вид на постапка

Изработка на техничка документација (идеен и основен проект) за инфраструктурни работи

Април –2011

2.000.000,00

Отворена постапка

  

• Санирање на ударните дупки кај месностите викани Циглана и Равче Маало, како и во с. Падалиште,

• Решавање на проблемите со канализацијата и цевките за вода за пиење во с. Долна Бањица.

За реализација на овие приоритети, во планот за јавни набавки може да се идентификуваат повеќе постапки кои треба да се спроведат во 2011 година, меѓу кои:

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

 

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ (денари)

 

Вид на постапка

Рамковна спогодба за изградба на улици, тротоари, патеки, паркиралишта, платоа и други урбани површини, изведување на водоводни линии како и фекални и атмосферски канализации

Февруари 2011

66.000.000,00

Отворена постапка

 


Општина Гостивар согласно законската регулатива, може да изврши измени и дополнувања на Буџетот и Планот за јавните набавки за 2011 година и со тоа се отвора можност останатите приоритети од Белата листа кои не се опфатени, да бидат дополнително опфатени и реализирани во 2011 година.

 

 

 
Јавни набавки во општина Гостивар PDF Печати Е-пошта
 
 
Јавни набавки во општина Гостивар (01.07.2010-31.12-2010) PDF Печати Е-пошта

Во овој преглед дадени се податоци за реализираните јавни набавки во општина Гостивар, во периодот 01.07.2010- 31.12.2010 година.

 

Податоците се добиени од општина Гостивар, а се содржани во Планот за јавни набавки, донесен на 12.01.2010 година, Годишниот План за јавни набавки од мала вредност донесен на 12.01.2010 година и извештаите за спроведените јавни набавки.

Во општина Гостивар не постои посебен организационен облик за вршење на работите поврзани со јавните набавки, а јавните набавки ги спроведува комисија од редот на вработените во општината.

Во општината генерално се практикуваат два типа на јавни набавки: отворена постапка и постапка со барање за прибирање на понуди. Повремено се практикуваат и набавки чиј вкупен износ месечно не е поголем од 500 евра, во денарска противвредност, без ДДВ, за кои не важи Законот за јавни набавки.

За 2010 година планирано е да се спроведат јавни набавки во вкупна вредност од 183.078.000,00 денари, а за нивна реализација обезбеден е полн износ од буџетот на општината.

 

Во периодот 01.07.2010- 31.12.2010 година, спроведени се 17 јавни набавки:


- Јавна набавка на услуги, одржување на семафорски уреди во општина Гостивар, со проценета вредност од 305.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ДООЕЛ ЕЛЕКТРО СОФТ Скопје - (понудена цена без ДДВ – 81.187,00 ден.)
ДОО ЕЛИНГ Скопје - (понудена цена без ДДВ – 89.953,00 ден)
ДОО ЕЛТЕК Скопје - (понудена цена без ДДВ – 98.596,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ДООЕЛ ЕЛЕКТРО СОФТ Скопје.


- Јавна набавка на услуги, информационен систем за управна постапка, претставки и предлози и канцелариско и архивско работење, со проценета вредност на набавката од 305.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
МАКЕДОНСКИ БИЗНИС СИСТЕМИ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 231.000,00 ден)
ИНФО СОФТ ИНГ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 285.500,00 ден.)
Артистика Дизајн ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 288.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на МАКЕДОНСКИ БИЗНИС СИСТЕМИ Скопје.


- Јавна набавка на услуги, бојадисување на училници во основното училиште Прпарими во Чегране со проценета вредност од 300.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ЕСРА КОМПАНИ - (понудена цена без ДДВ - 325.066,00 ден.)
ЛАСТРА ПРОЈЕКТ - (понудена цена без ДДВ - 352.950,00 ден.)
ХАЈРИ БЕГАТОН - (понудена цена без ДДВ - 363.034,00 ден.)


За најповолна понуда е избрана понудата на ЕСРА КОМПАНИ.

 - Јавна набавка на работи, зaмена на старите оштетени врати со нови врати во основното училиште "Прпарими" во Чегране, со проценета вредност на набавката од 180.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ЕСРА КОМПАНИ - (понудена цена без ДДВ - 170.987,00 ден.)
ХАЈРИ БЕГАТОН - (понудена цена без ДДВ - 180.540,00 ден.)
ЛАСТРА ПРОЈЕКТ - (понудена цена без ДДВ - 198.240,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ЕСРА КОМПАНИ.


- Јавна набавка на работи, градежни материјали за изградба на изрушениот потпорен ѕид во с. Лакавица со проценета вредност од 190.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
БЕКО ТРАНС - (понудена цена без ДДВ - 156.050,00 ден.)
БЕСЈАН КОМЕРЦ - (понудена цена без ДДВ - 168.210,00 ден.)
ЕУРО ЗИМЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 173.070,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на БЕКО ТРАНС.


- Јавна набавка на работи, реновирање и санација на сала за гимнастика, набавка на справи за гимнастика, изведба на постамент за споменик во ОУ "Исмаил Ќемали" – Гостивар, со проценета вредност на набавката од 305.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ЛЕАРТ ПРОЕКТ - (понудена цена без ДДВ - 299.004,00 ден.)
ПОЛИПРОЕКТ ИНГ - (понудена цена без ДДВ - 300.700,00 ден.)
АЛФА УНИОН ПРО ИНГ – (понудена цена без ДДВ - 305.600,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ЛЕАРТ ПРОЕКТ.

 - Јавна набавка на стоки, машки получизми за територијалната противпожарна единица на општина Гостивар, со проценета вредност на набавката од 90.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
АЛИ БАБА Гостивар - (понудени цени без ДДВ - 48.000,00 ден.)
ЛУТО КОМЕРЦ - (понудена цена без ДДВ - 63.363,00 ден.)
ТП ФАНТАЗИ КОНТУРА - (понудена цена без ДДВ - 75.520,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на АЛИ БАБА Гостивар.

 - Јавна набавка на работи, хортикултурно уредување на зелени површини, со проценета вредност на набавката од 305.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
БИО ДЕКОР - (понудена цена без ДДВ - 294.100,00 ден.)
ФОЈА-КО - (понудена цена без ДДВ - 297.765,00 ден)
ПИНАР-СТ - (понудена цена без ДДВ - 300.440,00 ден)

За најповолна понуда е избрана понудата на БИО ДЕКОР.

 


- Јавна набавка на работи, чистење на реката Јахорка во с. Форино, со проценета вредност на набавката од 305.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ХАСАНИ КОМПАНИ - (понудена цена без ДДВ - 300.000,00 ден.)
БЕСЈАН КОМЕРЦ 2002 - (понудена цена без ДДВ - 318.000,00 ден.)
АРБИН КОМПАНИ - (понудена цена без ДДВ - 354.000,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ХАСАНИ КОМПАНИ.

 


- Јавна набавка на работи, зимско одржување на сообраќајници - локални патишта и улици на подрачјето на општина Гостивар и набавка на индустриска сол, со проценета вредност на набавката од 3.000.000,00 денари, спроведена со барање за прибирање понуди со огласување, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од седум економски оператори, со кои за одделни лотови (делови) се склучени договори за извршување на следните работи:

Арбин Компани АФ - Гостивар - Одржување на сообраќајниците – локалните патишта и улици во зимскиот период во Зона 1 (Северната страна од градот Гостивар во граници од реката Вардар, ул. Беличица, ул. ЈНА со кракови, шеста и седма зона, ул. Борис Кидрич до магистралниот пат М-4, нас. Млаки и с. Дебреше (сите улици низ градот што се во рамките на опишаните граници).

Бал Транс – ДООЕЛ - с. Балиндол, Гостивар - Одржување на сообраќајниците – локалните патишта и улици во зимскиот период во Зона 2 (с.Здуње – с.Лешница – с.Долно Јеловце – с.Горно Јеловце, патот за с.Равен, с.Равен, патот за с.Мирдита, с.Мирдита, патот за с.Вруток, с.Вруток, патот за с.Речане, с.Речане и патот за с. Печково);
- Одржување на сообраќајниците – локалните патишта и улици во зимскиот период во дел од Зона 4 (Краковите на регионалниот пат Р 408 кон село Куново, С.Беловиште с. Лакавица, с.Старо Мало Турчане, с. Мало Тучане с. Стар Балиндол, с. Балиндол, с.Ново Мало Турчане, населбите "Питарница", "Караагач", с.Чајле - старо Чајле)

Магнум Транс – Р – Гостивар - Одржување на сообраќајниците – локалните патишта и улици во зимскиот период во Зона 3 (Ул. Беличица од реката Вардар во правец према Циглана, населбите: Циглана, Фазанерија, Грудајаца, Бањешница, Леска, Дутлок, Горна и Долна Бањица, патот за с.Сушица, патот Гостивар – Бањица, - Долна Ѓоновица – Симница со краковите за с.Митрови Крсти и за с.Горна Ѓоновица)

Бесим Комерц ДООЕЛ – Чегране - Одржување на сообраќајниците – локалните патишта и улици во зимскиот период во дел од Зона 4 (Дел од Зона 4: с. Чегране, патот за с.Корито и пат за с. Тумчевиште од магистралниот пат М4)

ДПТУ Хасан Компани - Гостивар - Одржување на сообраќајниците – локалните патишта и улици во зимскиот период во дел од Зона 4 (Дел од Зона 4: с. Форино)

Лани Транс ДООЕЛ - с. Србиново, Гостивар - Одржување на сообраќајниците – локалните патишта и улици во зимскиот период во Зона 5 (с.Бигор, с.Србиново, с.Страјане, с.Трново, с.Падалиште – Ќафа, с.Железна Река)

Бал Транс – ДООЕЛ - с. Балиндол, Гостивар - набавка на индустриска сол за одржување на локалните патишта и улици во подрачјето на Општина Гостивар во зимски услови – рефус 100 тони. Цената на солта со средство против згрудчување изнесува 3.850,00 денари по тон.

 


- Јавна набавка на стоки, нафта и нафтени деривати за потребите на општина Гостивар и корисниците во склоп на општина Гостивар со проценета вредност на набавката од 1.200.000,00 денари која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување, реализирана како електронска јавна набавка, по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
МАКПЕТРОЛ АД - (понудена цена без ДДВ - 1.194.755,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на МАКПЕТРОЛ АД.

 


- Јавна набавка на стоки, табли со име на улица, плоштад и друг инфраструктурен објект, за потребите на општина Гостивар и општина Врапчиште со проценета вредност на набавката од 937.500,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
БИЛБОРД МЕДИА ДООЕЛ ГРОУП Скопје - (понудена цена без ДДВ - 725.700,00 ден. рок на испорака од 5 дена)
РАДЕ КОНЧАР КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 1.473.525,00 ден. рок на испорака од 1 ден)
ВИА СИГНАЛ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 1.486.800,00 ден. рок на испорака од 7 дена)

За најповолна понуда е избрана понудата на БИЛБОРД МЕДИА ДООЕЛ ГРОУП Скопје.

 


- Јавна набавка на работи, хортикултурно уредување на зелени површини низ градот, со проценета вредност на набавката од 1.000.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди со огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ЈП КОМУНАЛЕЦ ГОСТИВАР - (понудена цена без ДДВ - 501.800,00 ден.)
ПИНАР-С - (понудена цена без ДДВ - 1.135.500,00 ден.)
БИО ДЕКОР - (понудена цена без ДДВ - 772.250,00 ден.)
ЏАФЕРИ ГАРТЕН БАУ - (понудена цена без ДДВ - 653.880,00 ден.)
ЕКО РАСТ - (понудена цена без ДДВ - 1.102.500,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ЈП КОМУНАЛЕЦ ГОСТИВАР.

 


- Јавна набавка на услуги, Агенција за привремени вработувања за потребите на општина Гостивар за 2011 год, со проценета вредност на набавката од 6.000.000,00 денари, која е спроведена со отворена постапка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
АПВ АКСИОС ВАРДАР Гостивар - (понудена цена без ДДВ - 0,45% од бруто платите на вработените)
АПВ МОТИВИ Скопје - (понудена цена без ДДВ - 0,5% од бруто платите на вработените)
АПВ КОНТАКТ БИЗНИС Скопје - (понудена цена без ДДВ - 0,85% од бруто платите на вработените)
ПАРТНЕР Скопје - (понудена цена без ДДВ - 7% од бруто платите на вработените)
АПВ СИПД Скопје - (понудена цена без ДДВ - 9% од бруто платите на вработените)

За најповолна понуда е избрана понудата на АПВ АКСИОС ВАРДАР Гостивар.

 


- Јавна набавка на стоки, дрва за греење на основните и средните училишта за 2011 год, со проценета вредност на набавката од 1.800.000,00 денари, која е спроведена со отворена постапка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ТД МАЛСИА –ИГ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 3.382,00 ДЕН/М3)

За најповолна понуда е избрана понудата на ТД МАЛСИА –ИГ ДООЕЛ.

 


- Јавна набавка на услуги, превоз на учениците на основните, средните училишта и на вработените на општина Гостивар за 2011 година, со проценета вредност на набавката од 50.393.979,00 денари, која е спроведена со отворена постапка по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ДУРМО ТУРС ДУРМИШ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ за дел од 8.202.857,00 ден. и вкупно понудена цена од 37.906.200,00 ден.)
ЧЕТУРИСТ ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ за дел од 11.683.980,00 ден. без вкупно понудена цена)
ГОСТИВАР ЕКСПРЕС ДООЕЛ - (понудена цена без ДДВ за дел од 11.692.296,00 ден. и вкупно понудена цена од 62.790.256,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ДУРМО ТУРС ДУРМИШ ДООЕЛ.

 


- Јавна набавка на работи, реновирање на училници во основното училиште "Башкими" и во средното општинско училиште "Гостивар" (медицина)", со проценета вредност на набавката од 290.000,00 денари, која е спроведена со барање за прибирање понуди без огласување по одлука за јавна набавка.

Добиени се понуди од:
ЕУРО ЗИМЕЛ - (понудена цена без ДДВ - 242.162,00 ден.)
БЕКО ТРАНС - (понудена цена без ДДВ - 259.444,00 ден.)
РОСТФРАЈ СТИЛ - (понудена цена без ДДВ - 261.300,00 ден.)

За најповолна понуда е избрана понудата на ЕУРО ЗИМЕЛ.

 
Иванка Наумческа - нов советник PDF Печати Е-пошта

Родена на 02.01.1955 во Гостивар. Има дипломирано на медицинскиот факултет и моментално е на специјализација. Вработена е во Центарот за Јавно здравство во Тетово - подрачна единица Гостивар

Член е на следните комисии:   Нема податок

 


 

јули - декември 2010

Советот на општина Гостивар во периодот јули - декември 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 55 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Гостивар, во овој период, е 5.

По престанокот на мандатот на советникот Тони Ефремоски, советничката го превзема неговото место како следен кандидат од советничката листа на партијата која ги номинирала.

Број на присуства

2

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

0

Гласања Г1/гласал

2

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

 

1 Поради неможност да се одреди кои членови на Советот биле присутни/ отсутни според податоците дадени во записникот, присуството/ отсуството од вонредната седница на Советот од 10.12.2010 не е земено предвид во табелата.

2 Погледни забелешка 1.

3 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.

 
Бела листа на приоритети - Гостивар PDF Печати Е-пошта

Почитувани,

На дебатата која се одржа на 22.11.2010 во општина Гостивар беа присутни граѓани, секретарот на општината, советници и претседатели на месни заедници. Дебатата се одржа во зградата на општина Гостивар. Истата помина во конструктивна атмосфера која произведе низа приоритети кои Советот на општина Гостивар ќе ги дебатира на седницата наменета за донесување на општинскиот буџет за следната година.


ПРИОРИТЕТИ

• Склучување на договор со концесионер кој ќе управува со локалните депонии во општина Гостивар. Истиот концесионер ќе управува и со депонијата Русино како регионална депонија. Овој проект ќе се реализира со помош на Центарот за развој на полошкиот плански регион во Тетово. Концесионерот ќе биде задолжен и за реконструкција и одржување на локалните патишта кои водат до депонијата Русино;

• Изнаоѓање на привремено решение околу проблемот со пречистителната станица преку поставување на филтри, директно на изворите за вода, сé до комплетна изградба на пречистителната станица;

• Давање приоритет на инфраструктурни проекти кои би се реализирале партнерски со граѓаните, 50% општината, 50% граѓаните (во селата Речане, Сушица, Мало Турчане, Железна Река како и населеното место Џамит Маало);

• Зголемување на буџетот за инфраструктурни инвестиции за следната година;

• Зголемување на хигиената во општината;

• Отпочнување на проект за рурален туризам на територија на општина Гостивар; доколку дојде до реализација на овој проект ќе се асфалтираат голем број на патишта во селата на територија на општина Гостивар;

• Зголемување на материјалната помош за социјално загрозените семејства во општината;

• Санирање на ударните дупки кај месностите викани Циглана и Равче Маало, како и во с. Падалиште;

• Решавање на проблемите со канализацијата и цевките за вода за пиење во с. Долна Бањица.

 


Страница 1 од 8