Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Совет на општина Дебарца PDF Печати Е-пошта

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат 11 членови со мандат од 4 години. Од своите редови, членовите го избраа Томе Тутурески за претседател на Советот на општина Дебарца.

Овој состав на Советот на општина Дебарца е избран на непосредни и слободни локални избори, со тајно гласање, одржани на 22 март 2009 година. Членовите на советот се избрани врз основа на пропорционален модел, со затворена листа на кандидати, (што значи се гласа за листа, а не за еден кандидат) во времетраење од четири години. Пресметувањето на мандатите од кандидатските листи се врши по Донтовиот модел.

Организацијата и работата на Советот на општина Дебарца и комисиите се определени со Деловникот на Советот на општина Дебарца.

Права и должности на членовите на Советот според Деловникот

 • Членовите на Советот имаат право и должност да присуствуваат на седниците на Советот и неговите комисии каде што членуваат и да учествуваат во работата и одлучувањето;
 • Членовите на Советот кои се спречени да присуствуваат на седниците на Советот се должни навремено да го известат Претседателот на Советот. За присуството на членовите на Советот на седници се води евиденционен лист од страна на овластен државен службеник од општинската администрација);
 • Членовите на Советот имаат право да даваат иницијативи и предлози до Градоначалникот за разрешување на актуелни состојби кои се во надлежност на Општината;
 • Членовите на Советот имаат право да поставуваат прашања до Градоначалникот на општината од негова надлежност;
 • Членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок за патни и дневни трошоци во рамките на Законот;
 • Членовите на Советот имаат право да бидат информирани за работата на Советот и телата на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право да побараат стручна помош од општинската администрација;
 • Членовите на Советот имаат право да побараат податоци од јавните служби, установи и претпријатија кои се основани од страна на Советот;
 • Членовите на Советот имаат право да го разрешат претседателот на Советот;
 • Членовите на Советот се должни да чуваат државна, службена и деловна тајна;

Мандатот на членовите на Советот престанува или може да им биде одземен само во случаите утврдени со Законот за локална самоуправа:

 • ако поднесе оставка;
 • во случај на смрт;
 • ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење од над шест месеци;
 • ако настапи случај на неспојливост со функцијата член на Советот согласно со Законот за локалните избори;
 • ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност и
 • ако престане да биде жител на општината.


Во текот на својот мандат ...

...Членовите на Советот може да се сретнат со граѓаните, со претставници и членови на граѓански организации, со претставници на медиумите, може да одговараат на пораки и телефонски јавувања, да ги подготват своите материјали и излагања за седниците на Советот и работните тела.